По големият размер на подпомагане на лозаро-винарите вече е факт чрез обнародваната в Държавен вестник Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор (НППЛВС) 2019 – 2023. 

Лозари от Кортен възстановяват известната Сливенска перла

В последния ден на септември приключи общественото обсъждане на измененията, а в брой 85 на Държавен вестник от 02.10.2020 г. Наредбата беше обнародвана.

В мотивите на заместник-министър Лозана Василева се посочва влезлия в сила на 14.09.2020 г. Делегиран регламент на ЕС. Той прави изменения с цел преодоляване на смущенията на пазара на плодове и зеленчуци, както и в лозаро-винарския сектор, породени от COVID-19.

Промените в размера на финансовото подпомагане по мерките, договорени до 15 октомври 2020 г., са следните:

    • „Популяризиране в трети държави“- от 60% на 70%
    • „Преструктуриране и конверсия на лозя“- от 80% на 90%
    • „Застраховане на реколтата“- от 60% на 70%
    • „Инвестиции в предприятия“- от 60% на 70%
    • „Събиране на реколтата на зелено“- от 60% на 70%

"С изменението на Наредба № 6 Земеделското министерство цели да осигури възможност на кандидатите по мерките да се възползват от по-голям размер на подпомагане", се казва още в мотивите. 

Променя се и срокът за подаване на заявления за авансово плащане през 2020 г. по мярка „Инвестиции в предприятия“ - от 2 октомври на 7 октомври 2020 г.

В мотивите към проектонаредбата се пояснява, че измененията са насочени към постигане на по-ефективно управление на мерките от НППЛВС 2019-2023. Аграрното министерство посочва,че потенциално заинтересовани страни от приемането на наредбата са гроздопроизводители, винопроизводители и асоциации, които вече са подали заявление за предоставяне на финансово подпомагане по мерките от Лозарската програма през финансовата 2020 г.