От Националния съюз на земеделските кооперации в България (НСЗКБ) проведоха среща с министъра на земеделието Димитър Греков, информираха от съюза. В срещата взеха участие председателя на Комисията по земеделие проф.Светла Бъчварова, парламентарният секретар на министерството, директори на дирекции в МЗХ, представители на ДФ „Земеделие”. На срещата бяха поставени въпроси, които НСЗКБ предлага и очаква да бъдат решени в краткосрочен и средносрочен план от законодателната и изпълнителната власт. Дадена бе възможност за свободно поставяне на въпроси и изразяване на мнения.

 

60 председатели на кооперации и съюзи се обединиха около мнението, че основните проблеми са свързани със създаването на условия за равнопоставеност на кооперациите с другите стопански субекти в отрасъла; с реализацията на продукцията; с наличието и на сива икономика в отрасъла; със своевременното субсидиране; с данъчната и акцизна политика на държавата; със съдбата на микроязовирите и използването им за напояване; ускоряване работата по ПРСР; с отговорността и пропуски в работата на областни и общински комисии по земеделие; с усъвършенстване на аграрното законодателство, с регламентиране статута на „сезонните работници” в отрасъла.

 

Министър Греков подчерта съвместните усилия с Комисията по земеделие и гори в парламента за решаване на най-належащите проблеми в земеделието. Особено добре бе посрещнато изразеното разбиране на МЗХ, че стопанската година започва реално още от август-септември, което е свързано с разходи и е необходимо да се положат усилия да се осигурят до 20-30% авансово субсидии на площ преди края на годината, а разликата – до края на февруари. Работи се и се очаква положително решение по въпросите за преотстъпване на акциза за горивата и 60% от корпоративния данък през 2014 г. Ще бъдат продължени и дискусиите около т.н. „обратно” начисляване на ДДС за зърнените и технически култури.

 

Министър Греков информира още, че се работи и се очаква до края на 2013 г. да има електронен регистър на земеделските производители. Проф. Светла Бъчварова сподели намеренията, заедно с МЗХ, да се изготвят редица промени в аграрното законодателство. Комисията ще подкрепи и ще съдейства за промени в Закона за кооперациите, като се обърне внимание на проблемите, пораждани от различието им от търговските дружества.

 

Управителният съвет на НСЗКБ настоява още да бъде признат като самостоятелен партньор на Министерство на земеделието и храните.
 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!