Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор. Средно за един зает тя е 1 719,50 лв., сочат данните за последното тримесечие на 2020 г. на Националния статистически институт (НСИ).

Заговори се за „активен фермер“ и „нов фермер“ в новата ОСП

Брутната добавена стойност на един зает в аграрния сектор е изчислена на 4,70 лв. за един отработен човекочас. 16,1% е делът на работещите в селското стопанство спрямо всички заети лица по икономически дейности. 

Въпреки че производителността в сектора е най-ниска, сравнена с тази на секторите „Услуги“ и „Индустрия“, броят на работещите в селското стопанство се е увеличил спрямо 2019 г, когато заетите лица били 15,9% от общо заетите в икономическите дейности на страната.

Предварителните данни от края на 2020 г. отчитат спад при заетостта в индустриалния сектор. Най-много работещи продължава да има в сектор „Услуги“.

Общо за страната заетите лица в икономиката са 3 308,2 хиляди, а общият брой отработени часове е 1 359,20 милиона. На едно заето лице се падат 10 024,30 лв. от текущия обем на брутния вътрешен продукт (БВП), като всеки зает създава средно 24,40 лв. БВП за един отработен час.