Първите изкупвачи скоро ще бъдат задължени всеки месец да декларират пред земеделското министерство изкупените количества не само краве мляко, но също така овчето, козето и биволското мляко, както и цените, по които плащат на фермерите.
 
 
Това предвижда промяна в Наредба № 1 от 2015 г. за договорните отношения в сектора на млякото и условията и реда за признаване на организации на производители, техните асоциации и междубраншови организации в сектора на млякото и млечните продукти.
 
Новото изискване вероятно е свързано със сигналите от животновъди, че в много случаи произведеното овче, козе и биволско мляко не се изкупва като такова или се описва като краве мляко и се плаща на силно занижена цена. Това на свой ред създава проблеми с директните плащания за животновъдите, обвързани с производството.
 
По действащия Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС) първите изкупвачи са длъжни да сключват договори за доставка на сурово мляко с производителите и всеки месец да подават  декларации в Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) само за общото количество краве мляко, изкупено въз основа на договори. Сега с промяна в Наредбата кръгът ще се разшири с овчето, козето и биволското мляко.
 
 
„Въвежда се задължението по чл. 55 е, т. 3 от ЗПООПЗПЕС към първите изкупвачи да декларират ежемесечно изкупените директно от производителите количества овче, козе и биволско мляко и цените за тях. В тази връзка е изменено и приложение № 3 към чл. 11 г, ал. 1 от Наредба № 1 от 2015 г.“, посочва доклад на зам.-министъра на земеделието д-р Лозана Василева.
 
Тя допълва, че с предложените промени ще отпадне изискването да се предоставят анкетни карти с анкетни формуляри по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани.
 
Промените са включени като част от проект за изменение на Наредба № 11 от 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми. Проектът е публикуван за обществено обсъждане, което ще продължи до 31 март тази година.