Темата за застраховането е като многогодишно растение - пониква, отново увяхва, след това наново се появява. От години земеделските производители се оплакват, че застрахователните компании не предлагат адекватни продукти, предназначени за земеделските производители у нас, респондиращи на климатичните условия. 

В тази връзка нова интервенция за застраховане на селскостопанска продукция ще бъде предложена и обсъдена на деветото заседание на Тематичната работна група (ТРГ) за разработване на Стратегическия план, което ще се проведе на 20 януари.

Прието: Лихвата на кредитите от ДФЗ пада на 2,5%

За разлика от досегашните инструменти за подпомагане и компенсация на земеделските производители, пострадали от неблагоприятни климатични явления, новата интервенция предвижда механизми за компенсиране на загуби и при щети под 100%, като рискът се разпределя между земеделския стопанин и държавата.

Ще се отчитат не само количествени, но и качествени щети, които водят до намалена реализация или реализация на продукцията под нейната себестойност.

Изложените мотиви за този вид подкрепа са, че е прекалено скъпо поемането на всички щети да бъде от държавата, а от друга страна, застраховането на продукцията е голям разход и финансово натоварване за фермерите. В този контекст, целта на тази интервенция е да помогне за управлението на риска чрез съфинансиране с безвъзмездни средства на част от застрахователните премии.

Сега се прилага съфинансиране на застрахователни премии в размер до 65% от стойността им в секторите плодове, зеленчуци, етеричномаслени култури и тютюн, и констатират: "Налице е необходимост от разширяване на подпомагането при сключването на застраховки с включването на зърнените, техническите култури, което би могло да стимулира включването на по-голям брой земеделски стопани в процеса по застраховане на земеделска продукция", се посочва от министерството. 

Интервенцията ще насърчава земеделските стопани да застраховат продукцията си срещу ефектите от неблагоприятни климатични събития, болести по животните и по този начин активно да управляват рисковете от своите икономически дейности“, се казва още в обосновката на ведомството.

Подкрепата в рамките на тази интервенция е финансов принос към застрахователната премия за култури, животни и растения срещу загуби, причинени от неблагоприятни климатични промени и болести по животните и растенията, заразяване с вредители и екологични инциденти или мярка, приета в съответствие с Директива 2000/29/ЕО с цел да премахне или ограничи болест по растенията или вредител, който унищожава повече от 20% от средногодишната произведена продукция на фермера.

Подкрепата ще се предоставя под формата на безвъзмездна помощ за допустими разходи, които представляват разходите за валидна застрахователна премия.

Максималният интензитет на помощта  е 70% от допустимите разходи. 

Критерий за допустимост е сключен валиден застрахователен договор за съответната година, покриващ загуби, причинени от изброените в интервенцията кризисни събития.

Допустимите за подпомагане кандидати са с регистрация: като земеделски стопани, по Търговския закон или Закона за кооперациите, като земеделски стопани по Закона за подпомагане на земеделските производители. Условие е и стопанствата да отговарят на изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Важно уточнение е, че кандидатите трябва да имат минимален стандартен производствен обем (СПО) на земеделското стопанство не по - малко от 5 000 евро.

За изчисляване на загубите, причинени от кризисното събитие, се прилага следната методология:

    • обичайната средногодишна продукция на производителя е референтният добив, където референтен добив е средно аритметичната стойност на добивите, постигнати от производителя през референтния период; 
    • референтен период е три години, непосредствено предхождащи референтната година;
    • ползва се официална статистическа информация за получените средни добиви през предходните три години за всеки отделен вид продукция;
    • намаляването на добива в резултат на кризисното събитие се изчислява като разликата между референтния добив и добива за текущата година;
    • делът на загубения добив спрямо обичайната средногодишна продукция на производителя се изчислява като намаляване на добива и коефициент на референтния добив (намаляване на добива / референтен добив);
    • съществува причинно-следствена връзка между спада на добивите и възникването на кризисното събитие, което може да бъде проверено чрез проверка на място и/или използването на различни показатели (индекси). 

В предложението за новата интервенция за застраховане се уточнява, че ако общият национален размер на максималната безвъзмездна помощ надвишава наличните ресурси по интервенцията, безвъзмездните средства ще бъдат намалени пропорционално между одобрените за финансиране заявления.