МИГ „Тервел – Крушари“ удължи срока за подаване на проектни предложения по четвъртия прием по подмярка 4.1 “Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“. Производителите от двете общини имат възможност до 31 октомври да подготвят и представят документите си. 

Предстоящи приеми, или как се движи изпълнението на ПРСР?

Подпомагането има за цел да се модернизират малките и средни земеделски стопанства, произвеждащи зърнени и технически култури. Проекти по подмярката могат да подават собственици на животновъдни ферми и пчелини, овощари, зеленчукопроизводители, както и производители на етерично-маслени култури и биологична продукция. 

Допустимите кандидати трябва да са регистрирани земеделски стопани съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители и да имат минимален стандартен производствен обем (СПО) в земеделското си стопанство по-малко от левовата равностойност на 8000 евро. 

Ако са юридически лица, те трябва да са регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за Селскостопанска академия. Важно условие е да декларират приходи за предходната или текущата финансова година от земеделски дейности или по Схемата за единно плащане на площ. Това може да бъде и приход от преработка на земеделска продукция или услуги, директно свързани със земеделски дейности. 

Условията за кандидатстване са публикувани на страницата на МИГ „Тервел – Крушари“.