Възнаграждението за един час нощен труд става най-малко 1 лев, бе решено на последното заседание на Правителството.

Как да върнем работниците в родното земеделие?

Увеличението на допълнителното възнаграждение ще влезе в сила от 1 януари 2021 г. Ставката ще стане четири пъти по-висока в сравнение със сегашната, която е 0,25 лв. Промяната е разписана в Наредбата за структурата и организацията на работната заплата.

Размерът на добавката ще се актуализира съобразно темповете на нарастване на заплащането.

Съгласно новия механизъм размерът на допълнителното възнаграждение за положен нощен труд се обвързва с минималната работна заплата и става 0,15 на сто от нея за всеки отработен нощен час или за част от него, но не по-малко от един лев.

От Министерския съвет припомнят, че ставката не е променяна от 2007 г., когато минималната заплата в страната е била 180 лв. 

Повишаването й ще увеличи доходите на над 436 000 работещи, които полагат нощен труд. В това число влизат и всички селскостопански работници, които се трудят по тъмно на полето по време на сеитба, пръскания, жътва.