НАЗ отнесе сигнал за неуреден въпрос до Министерството на земеделието и храните. Сигналът е относно възпрепятстване на изготвянето на доброволните споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделските земи по чл. 37в от ЗСПЗЗ. Казусът се изразява в наличие на имоти с различен начин на трайно ползване в рамките на едно землище, а именно – оризище и нива, като на ползвателите е отказана възможността за създаване на масиви за ползване от страна на Общинската служба по земеделие с мотива, че размерът на средното рентно плащане за различното предназначение на земята не е с еднаква стойност. Подготвянето на две отделни споразумения – едно за земите с оризища и второ – за тези с ниви, е вариант за излизане от ситуацията, предложен от НАЗ.
 
Оризовите насаждения са разпространени в Централна Южна България, което предполага, че подобни казуси занимават и други структури на МЗХ в страната. Затова НАЗ очаква МЗХ да реагира навреме като намери решение на проблема, за да могат ползвателите да се споразумеят помежду си и да бъде спазен законоустановения срок за създаването на масивите на доброволен принцип.
 
Фермер.БГ припомня, че до 31 юли земеделските стопани трябва да подадат декларациите си по чл. 69 и заявление по чл. 70 за участие в споразумение за създаване на масиви за ползване. Подаването на документите се извършва в Общинската служба по земеделие по местонахождение на имота. Земеделските земи, за които не са подали описаните по-горе документи, получават статут на „бели петна“ и се разпределят между участниците в процедурата по създаване на масиви за ползване за стопанската 2016/2017 г.