Националната асоциация на зърнопроизводителите – НАЗ подкрепя възможността за промяна в максималния размер на общите допустими разходи по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства” на ПРСР, като предлага намаляване на тавана на общите допустими разходи на 1 000 000 евро. Това съобщиха от НАЗ за Фермер.БГ след като изтече крайният срок за предложения от страна на браншовите организации за промени във финансовите условия по подмярка.
 
По отношение на възможността за промяна в интензитета на финансовата помощ по подмярката, НАЗ предлага намаляване на минималния размер на финансовата помощ за едно проектно предложение на 40% от размера на допустимите за финансово подпомагане разходи, както и намаляване на максималния размер на финансовата помощ за един проект на 50% от размера на допустимите за финансово подпомагане разходи. 
[news]
В условията на ограничени бюджети по мерките, трябва да се създадат предпоставки за по-балансирано и справедливо разпределение на средствата, които да достигнат до повече бенефициенти, мотивирани да реализират жизнени и ефективни проекти, допринасящи за повишаване на конкурентоспособността на стопанствата и за развитие на селските райони, посочиха от Асоциацията. 
 
За съжаление, първоначалните опасения и подозрения на НАЗ относно изопачаване и изкривяване на кандидатстването и усвояването на средствата, се сбъднаха още на първия прием по подмярка 4.1. Станахме свидетели на редица нелоялни практики на изкуствено създадени условия в стопанствата с цел получаване на допълнителен ранкинг, на кандидатстване от страна на фиктивни или недотам инвестиционно амбицирани земеделски производители с едничка цел усвояване на средства. Поради тази причина, предложенията на НАЗ са насочени към намаляване на финансовата атрактивност на подмярката с цел да се гарантира, че подпомагането по инвестиционните мерки на ПРСР 2014-2020г. ще достигне до реалните земеделски производители с потенциал за развитие и модернизиране на стопанствата, посочват в становището си до МЗХ зърнопроизводителите. 
      
В допълнение, НАЗ счита, че за да се избегне спекулирането с точкуването, критериите за ранкинг на проектните предложения следва да бъдат ревизирани, напр. да отпадне критерият за преход към биопроизводство, да се преосмисли критерият за Северозападна България, да се намали точкуването на приоритетните сектори и др.
 
Също така, НАЗ настоява да се помисли детайлно и задълбочено върху справедливи и обективни методики за определяне на референтните цени на материалните активи, тъй като сега действащият подход ощетява до голяма степен честните бенефициенти. 
 
На последно място, НАЗ настоява за уеднаквяване на административните процедури във всички регионални структури на ДФЗ при кандидатстване, сключване на договори за одобрение и подаване на заявки за плащане, както и за намаляване на административната тежест за кандидатите и бенефициентите. Част от предложенията на НАЗ са: да се попълват и подават документи за кандидатстване онлайн и след отстраняване на допуснати грешки по проекта да се подават в определен срок в съответните дирекции оригиналните документи; да се признават вече заведени документи от предходни приеми; да са публично достъпни „работните листи или мониторинговите листи”, по които експертите на ДФЗ приемат проектните предложения, правят проверките на терен и обработват заявките за плащане. 
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!