Заседанието на Съвета по животновъдство и писмото на НОКА бе предпоставка да разгледаме отново чл. 137, за да може при сегашните условия да дадем насоки за правилно тълкуване на законодателството, специално на чл. 137 и на произтичащата от него Наредба № 44 за регистрация на животновъдните обекти – ветеринарномедицински изисквания към животновъдни обекти.

Промените в Наредба 44: Регламентират пасищата като животновъден обект

Това каза Силвия Василева, директор на Дирекция „Животновъдство“ в Министерството на земеделието, по време на заседание на парламентарната Комисия по земеделие. Онова, което тя и колегите й са изготвили като писмо към Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), касае три основни момента.

Основно документите, които се изискват по Закона за ветеринарномедицинската дейност, са четири на брой – заявление, договор с ветеринарен лекар, документ за собственост или за наем, и респективно платена такса към заявлението.

В чл. 137 обаче е написано, че когато съгласно Закона за устройство на територията изисква, е необходимо да има още два взаимнозаменяеми документа – удостоверение за търпимост или документ за въвеждане в експлоатация на този обект. 

„От разговорите с животновъдите това са двата документа, които им създават най голям проблем към настоящия момент. Поради тази причина в нашето тълкуване сме помолили БАБХ да обърне внимание основно на онази част, която касае ветеринарномедицинските изисквания и документите, които са необходими в тази връзка“, обясни Василева.

Второто нещо, на което е обърнато внимание, са проблемите във връзка с регистрация на пасищата като постоянни животновъдни обекти – това е последната промяна на Наредба № 44. 

Последните насоки са във връзка отново с технологията, която масово се прилага в овцевъдството за отглеждане на животните върху дълбока несменяема постеля. Според Наредба № 44 се изисква наличие, в зависимост от технологията на отглеждане, на обособено място за съхранение на тора. Такова обаче не е необходимо, ако е налице ежедневно извозване на тора или договор с преработвателно предприятие. 

„В тази посока сме казали всъщност да се тълкуват нещата, защото, когато отглеждаме животните върху дълбока несменяема постеля, наистина се затрудняват животновъдите и няма как да изградят торище с водонепропусклива основа“, казва експертът от МЗХГ.

Тези стъпки са предприели от земеделското министерство, за да облекчат до известна степен онези животновъди, които се регистрират по член 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. Ако стопаните имат проблеми съгласно изискванията на Закона за устройство на територията, това вече е в компетенцията на регионалното министерство.