Днес на пресконференция в БНР Министърът на земеделието и храните Десислава Танева изрази нагласата на кабинета да се отвори прием по Мярка 4.2 Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански стоки още тази година. Според нея това е една от най-важните мерки в рамките на новата ПРСР 2014-2020, след Мярка 4.1 Инвестиции в материални активи и Мярка 6.1 Стартова помощ за млади земеделски стопани.

 

Очаква се приемът по мярка Мярка 4.2 Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански стоки да стартира в края на 2015 година, като таванът на проектите да е в размер на 3 000 000 ЕВРО за индивидуален бенефициент. 

 

По Мярка 4.2 Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански стоки ще се подпомагат:

 

- Инвестиции в процеси и технологии за производство на продукти, включително такива свързани с къси вериги на доставка;
- Инвестиции свързани с изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи необходими за производството и маркетинга;
- Инвестиции в инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производствения процес и маркетинга;
- Инвестиции в активи за съхранение, преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване и сушене с цел запазване качеството на продукцията;
- Инвестиции в специализирани транспортни средства за превоз на суровини и/или готова продукция, включително хладилни транспортни средства;
- Инвестиции свързани с внедряването на системи за управление на качеството;
- Преработка на биомаса за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници;
- Инвестиции за постигане съответствие със стандартите на Общността, включително пречиствателни съоръжения По мярката не се подпомагат инвестиции, за които е установено, че ще оказват отрицателно въздействие върху околната среда;

 

Десислава Танева отчита голям интерес към тази мярка, особено от преработвателните предприятия, които ще са един от основните бенефициенти по Мярка 4.2

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!