С последната промяна на Постановление №142 от 14 юни 2016 г. за изменение и допълнение на Министерския съвет от 2014 г. за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 – 2020 г.  (ДВ бр. 46/17.06.2016 г.) са приети нови изисквания  за създаването на комитети за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
 
Повече от едно заявление НЕ могат да подават: Организации, работещи в сферата на равенството между мъжете и жените, недискриминацията и равните възможности; организации, работещи в сферата на социалното включване и интегрирането на маргинализираните групи; екологични организации и организации, работещи в сферата на образованието, науката и културата.
 
За членове могат да бъдат определяни представители и на други групи юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, имащи отношение към мерките, които ще се финансират по съответната програма, които също НЕ могат да подават повече от едно заявление. 
 
Писменото заявление трябва да се предостави по образец, утвърден от заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика. Като в срок от 1 месец след влизане в сила на Постановлението, този образец ще се утвърди.
 
Към заявлението трябва да се приложат:
 
а) решение за първоначална съдебна регистрация и удостоверение за актуално състояние;
б) списък с описание на изпълняваните проекти, програми и/или дейности съгласно;
в) декларация за обстоятелствата.
 
Създава се допълнително нов член, като: Юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност трябва да отговарят на следните критерии:
 
1. да са регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност най-малко 2 години преди момента на подаване на заявление за участие в процедура за избор съгласно раздел II на приложение № 2;
 
2. да са действащи и активно осъществяващи целите си не по-малко от 2 години към момента на подаване на заявление за участие в процедура за избор съгласно раздел II на приложение № 2;
 
3. да имат опит в разработването/изпълнението/мониторинга или оценката на стратегии/програми или политики;
 
4. да имат опит в разработването/изпълнението/мониторинга или оценката на Националната стратегическа референтна рамка/Споразумението за партньорство/програми или проекти, съфинансирани със средства от Европейския съюз.
 
Юридическите лица не могат да членуват в представителните на национално равнище организации на работодателите и на работниците и служителите, признати от Министерския съвет по реда на Кодекса на труда, както и в национално представителните организации на и за хората с увреждания, признати от Министерския съвет. Избраните лица определят общо за съответната група един основен член и до трима резервни членове за участие в Комитета за наблюдение на програмата или програмите.