52,9 млн. евро е предложеният от МЗХ ресурс за  специфична обвързана с производството подкрепа за 2014 г. Това се посочва в писмен отговор на министър на земеделието и храните проф. Димитър Греков относно схема за подпомагане „Обвързано с производство подпомагане” на депутатите Десислава Танева и Цвета Караянчева.

Предложеното разпределение е извършено при следната обосновка:

Сектор „Краве мляко” – бюджетът е завишен с 2.7 млн. евро, за да се осигури запазване на плащането на глава животно от 2012 г. (размерите 220 лв./глава по НДКМ1, 240 лв./глава по НДКМ2 и 200 лв./глава по НДКМ3) при увеличения брой животни, заявени и подпомогнати през 2013 г. с отчитане на възможността за допълнително увеличение през 2014 г.;

Сектор „Овце-майки и кози-майки” – таванът е закръглен на 1 500 000 евро на базата на запазване на ставките, прилагани до момента при отчитане на ежегодно заявяваните и допустими по схемата животни;

Сектор „Говеждо месо” за крави с бозаещи телета – таванът е определен като броят на животните от схемата за национални доплащания за крави с бозаещи телена, заявени през 2013 г. и завишен със средния процент на нарастване на животните през 2011 г., 2012 г. и 2013 г. е умножен с плащане на глава животно от 200 лв. на животно. Идеята при тази схема е да се увеличи единното плащане за крави месно направление от 50 лева, което се прилагаше до момента до 200 лева на животно през 2014 г.;

Сектор „Плодове и зеленчуци” – бюджетът е увеличен с 11.2 млн. евро от 7.7 млн. евро на 18.9 млн. евро. Таванът е определен като количествата заявени плодове и зеленчуци през 2013 г., след намаление с процента на разликата между заявените и установените количества по култури за кампания 2012 г., са умножени по ставката на килограм, изплатена през 2012 г. като е отчетено ежегодното увеличение както на кандидатите за подпомагане, така и на допустимите за подпомагане количества качествени плодове и зеленчуци.

С официална нотификация на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони” към Европейската комисия беше удължено прилагането през 2014 г. на всички приложени до момента схеми за специфично подпомагане. Нотифицирана беше нова схема за специфично подпомагане в сектор „Говеждо месо” за крави с бозаещи телета с цел осигуряване на подходящо подпомагане за месното говедовъдство.

С цел осигуряване на последователност в политиката, запазване на единичния размер на подпомагането и където е възможно прилагане и на увеличение, като отчитаме, че по определени схеми с всяка изминала година има увеличение на заявените и допустими животни/количества, беше предложено следното разпределение на финансовия ресурс за специфична обвързана с производството подкрепа за 2014 г.:


 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!