Министерски съвет публикува на интернет страницата си дългоочакваната програма "Държавност, развитие, справедливост - икономически и социални приоритети на правителството на Република България".

Един от основните акценти, заложени в нея е Устойчиво развитие на селското стопанство и насърчаване на дребните производители. В програмата управляващите посочват, че ще се работи за балансираното развитие на секторите на аграрния отрасъл и производството на продукти с висока добавена стойност. Като конкретни приотитети за агросектора са посочени:
 

 - Програма за изграждане на хидромелиоративната инфраструктура на селското стопанство.

 - Стимулиране на българското селскостопанско производство чрез затваряне на веригата и и развитие на хранително-вкусовата промишленост.

 - Субсидиране на секторите „Зеленчукопроизводство”, „Трайни насаждения” и „Животновъдство” до равнището на останалите страни-членки на ЕС, използвайки инструментите по Първи стълб на ОСП, и по-специално възможността за заделяне на 15% от директните плащания за специфична обвързана подкрепа за сектори със затруднения през новия програмен период 2014-2020 г., особено овцевъдството, за което има неизползвани ресурси и експортен потенциал при постигане на необходимите критерии за качество и рентабилност на базата на малките и средните ферми.

 - Насърчаване развитието на биологичното земеделие.

 - Контрол върху качеството както на храните от внос, така и на местното производство, предпазване на населението от ГМО храни и култури.

 - Гъвкаво използване на интервенционните механизми на Общата селскостопанска  политика в съответствие с нуждите и спецификата на българското земеделие.
 

В подкрепа на дребните и средните земеделски производители, управляващите посочват следните действия:
 

- Осигуряване на европейско финансиране на стопанства и осигуряване на субсидия до 1500 евро/стопанство.

- Създаване на условия за облекчен достъп на дребните земеделски производители до пазари за реализация на земеделска продукция.

- Мерки за пресичане контрабандата на храни.

- Целево използване на държавния поземлен фонд за стимулиране на продуктовото  разнообразие и насърчаване отглеждането на интензивни култури.

 - Стимулиране на сдружаването на селскостопанските производители за постигане на конкурентна и икономически ефективна селскостопанска продукция с висока  добавена стойност, предназначена за вътрешния и външния пазар.


Пълния текст на Програмата можете да изтеглите от тук!

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!