Животновъди сигнализират, че много от тях са санкционирани тази година с площи, които са изключени от слоя за подпомагане по СЕПП, а са били в него, откакто е създаден. Санкциите са в троен размер, даване на прокурор и три години без право да регистрираш площите за подпомагане. Има случаи и на санкционирани стопани с трайни насаждения.

Гласувайте: Съгласни ли сте с рязкото вдигане на осигурителния праг?

В тематичната ни анкета дали имате орязани площи по СЕПП, 79% от участвалите читатели на Агри.БГ са отговорили положително, потвърждавайки, че проблемът е масов. Общо 40% са възразили в срок до 7 януари, но други 35% не са го направили, защото не виждат смисъл.

Обърнахме сме към Министерството на земеделието за официална статистика, за да направим сравнение как е било преди и сега. Публикуваме техния отговор без корекция, а изводите оставяме на вас.

Колко възражения подадоха фермерите за последните две години?

 

Какъв процент от общо заявените площи са тези, за които са подадени възражения?

  

Как и в рамките на какъв срок бенефициентите ще бъдат уведомени за действия, свързани с подадените от тях заявления за подпомагане?

 

Съгласно разпоредбите на приложимото национално законодателство Държавен фонд „Земеделие“ уведомява кандидата чрез уведомително писмо за извършените оторизации и плащания по схемите и мерките, включени в заявленията за подпомагане.

По отношение на възраженията, след приключване на проверките по тях, резултатите се публикуват в Системата за електронни услуги на ДФЗ-РА. Окончателният обхват на допустимите за подпомагане площи ще бъде одобрен със заповед на министъра, която подлежи на обжалване по реда на АПК.

Какъв е механизмът за актуализация на Системата за идентификация на земеделските парцели?

 

Актуализацията на данните в Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП) включва основно дешифриране на актуална цифрова орто фото карта, изготвена чрез самолетно или сателитно заснемане, и отразяване на резултати и констатации от извършени теренни проверки на физически блокове от общинските служби по земеделие.

Целта на ежегодното обновяване и поддържането на актуални данни в системата е да се гарантира отпускане на финансова помощ за земеделски земи, като неземеделските такива да не са допустими за подпомагане, в съответствие с изискванията на европейското законодателство за добро финансово управление и контрол на средствата.