Пред над 150 представители на бизнеса, включително и чуждестранни инвеститори, министърът на земеделието и храните Десислава Танева представи възможностите за кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.) по време на Международен икономически форум Ямбол 2016. Тя информира, че  за развитието на бизнеса са предвидени над 1 000 000 000 евро.
 
Десислава Танева поясни, че не е предвидено тази година да се отвори прием по подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“. „Категорично заявявам, че през следващата година мярката и условията й ще бъдат предмет на обществен дебат по отношение на какъв тип инвестиция може да бъде допустима. Проекти за къща за гости ще бъдат допустими, само когато районът, в който се израждат е с основен поминък  алтернативен  туризъм“, отбеляза Танева.  Тя допълни, че мярка 6.4 предлага много възможности за всеки друг вид бизнес и услуги в производство в селските райони, които са неземеделски дейности. Според нея трябва да се дадат възможности за създаване на заетост и икономика, различна от земеделската в тези райони.
 
„По мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ продължава комуникацията с Европейската комисията, за да бъде пусната включително с разходите за напояване. Министър Танева съобщи, че предстои да се проведе поредната видео-конферентна връзка с ЕК на тази тема и след това ще последва обсъждане с бранша. След този диалог ще се реши и в какво време и обхват да бъде отворен следващият прием по мярката, с целия наличен бюджет за програмния период, предвид огромния интерес.
 
Министър Танева обясни, че 32% от общия бюджет на Програмата е насочен за мерки за земеделие и преработка и мерки за бизнеса, за агроекология и климат са предвидени 27%, а  за публична инфраструктура -  25 %. „Още една допълнителна възможност за подкрепа на инвестициите на частния сектор е също Подхода „Лидер“, който е с бюджет 131 млн. евро“, допълни министърът.  „Надявам се, че този бюджет ще бъде управляван по най- добрия начин и условия, така че да се подкрепят предприятия, оператори и земеделски производители, които могат да бъдат устойчиви и ефективни на пазара“, каза още Танева.
 
Десислава Танева поясни, че през септември се предвижда прием по мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Наредбата е предмет на обществен дебат.