По време на петъчния парламентарел контрол, който ще започне в 11 часа днес, към министъра на земеделието и храните проф. Димитър Греков са отправени 18 въпроса. Отдаването на пасища и мери, белите петна и ДПП 2014 са някои от въпросите, отправени към министър Греков. На 9 от въпросите земеделският министър е отговорил писмено.
Министърът на земеделието и храните Димитър Греков ще отговори на:

 

1. Въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ относно правомерността по отдаването на общински пасища и мери през 2013 г., в гр. Две могили, общ. Две могили, обл. Русе.

2. Питане от н.п. СВЕТЛИН ДИМИТРОВ ТАНЧЕВ и ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА относно груби нарушения на Закона за лова и опазване на дивеча и правилника за неговото прилагане.

3. Питане от н.п. ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ и ВЛАДИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ относно намерение за реализиране на мярка "ЛИДЕР" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

4. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА, ЦВЕТА ВЪЛЧЕВА КАРАЯНЧЕВА, ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ, СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ ИВАНОВ и ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ относно подготвяни промени в Изпълнителната Агенция по горите.

5. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА и СИЯНА АТАНАСОВА ФУДУЛОВА относно "Белите петна" в Закон за собствеността и ползуването на земеделските земи.

6. Въпрос от н.п. СИЯНА АТАНАСОВА ФУДУЛОВА относно законопроект за Селскостопанската академия.

7. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно придобиването на земеделска земя от чужди физически и юридически лица.

8. Въпрос от н.п. ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ и ВЛАДИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ относно статут на входирани проекти по мярка 421 "Вътрешно териториално и транснационално сътрудничество" от Програма за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

9. Въпрос от н.п. МИНЧО МЪНЧЕВ МИНЧЕВ относно държавната профилактична програма за задължителните мерки за профилактика и борба срещу болестите по животните през 2014 г.

10. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ, ВЛАДИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ и ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно политиката на правителството за ефективното използване и съхраняване водния ресурс на страната в икономиката на България.

11. Въпрос от н.п. ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ относно отнето право на ползване на 1206,248 дка обработваема земя от Института по земеделие и семезнание "Образцов чифлик" - Русе.

12. Питане от н.п. ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ, ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА и ВЛАДИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ относно цялостната политика и организация на работа по ос 4 от Програмата за развитие на селските райони.

13. Въпрос от н.п. ИРЕНА ИВАНОВА КОЦЕВА относно нарушения в горски територии, незаконна сеч и добив на дървесина.

14. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ, ТУНДЖАЙ ОСМАНОВ НАИМОВ, МУСТАФА ФАХРИ АХМЕД и МЕХМЕД ЮМЕР АТАМАН относно позицията и действията на България, след като на ниво Европейски съюз се разреши отглеждането на нов вид генномодифицирана царевица - ТС1507, продукт на американската компания "Пайъниър".

15. Питане от н.п. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ и ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА относно политики за подкрепа в сектор Пчеларство.

16. Въпрос от н.п. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ относно актуалното състояние на Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" (ОПРСР) по приоритетна ос 3 "Мерки от общ интерес", Мярка 3.3 "Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, кейови места за разтоварване и закрити лодкостоянки".

17. Въпрос от н.п. ДУРХАН МЕХМЕД МУСТАФА относно почистване от плевелни видове риби на езерата "Мандра" и "Вая" край Бургас.

18. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ, ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ВЛАДИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ относно статут на входирани проекти по мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства", мярка 311 "Разнообразяване към неземеделски дейности" и мярка 312 "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия".

 

Ето и въпросите, на които проф. Греков е дал писмени отговори:

► Писмен отговор на въпрос от н.п. ДЕЛЯН АЛЕКСАНДРОВ ДОБРЕВ, относно оплакване от земеделски стопанин относно допустимия слой (връчен на 28 февруари 2014 г.).

► Писмен отговор на въпрос от н.п. АКСЕНИЯ БОРИСЛАВОВА ТИЛЕВА, относно издаване на лиценз на фирма за узаконяване на КВС в съдебен район Казанлък (връчен на 28 февруари 2014 г.).

► Писмен отговор на въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА; ЦВЕТА ВЪЛЧЕВА КАРАЯНЧЕВА, относно усвоени средства по Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 (връчен на 28 февруари 2014 г.).

► Писмен отговор на въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА и ЦВЕТА ВЪЛЧЕВА КАРАЯНЧЕВА, относно прилагане на доброволна схема за подпомагане, "Обвързано с производството подпомагане", ОСП 2014 - 2020 (връчен на 28 февруари 2014 г.).

► Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ, относно задгранични командировки на директора на Северноцентрално държавно предприятие (връчен на 28 февруари 2014 г.).

► Писмен отговор на въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА, относно прилагането на мярка 214 от "Агроекологични плащания" от ПРСР за 2014 г (връчен на 28 февруари 2014 г.).

► Писмен отговор на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ, относно вероятността да бъде закрит Земеделски институт - Стара Загора (връчен на 28 февруари 2014 г.).

► Писмен отговор на въпрос от н.п. ЙОРДАН СТОЯНОВ МЛАДЕНОВ, относно извършените командировка на служителите от Държавните предприятия (връчен на 28 февруари 2014 г.).

► Писмен отговор на въпрос от н.п. ДУРХАН МЕХМЕД МУСТАФА, относно неизплащане на субсидии на животновъди от с. Драгово, община Карнобат (връчен на 28 февруари 2014 г.).

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!