Кръгла маса за положението на жените в селските райони се проведе в Брюксел. Тя беше организирана от женската структура на Копа Кожека (Copa Cogeca) - най-голямата земеделска организация в Европа. Форумът събра жени фермери от държавите-членки на ЕС и представители на европейските институции, за да анализират положението на жените в стопанствата и условията на труд и възможностите на равнище ЕС за предоставяне на конкретни стимули в тяхна подкрепа.
 
Специално участие в срещата взе Мария Габриел, член на Комисията по правата на жените и равенството на половете, която беше член на Комисията по земеделие и развитие на селските райони в първия си мандат в Европейския парламент.
 
„Жените са гръбнакът на селското стопанство и развитието на селските райони. Трябва да вдигнем завесата пред тях и дадем възможност да развият потенциала си, така че да не бъдат просто работна сила във ферми, предавани от баща на син”, призова евродепутатът.
 
Тя открои няколко предизвикателства, които трябва да бъдат преодолени, за да може жените да разгърнат пълния си потенциал. На първо място е участието на жените при взимането на политически, икономически и социални решения. Необходимо е да участват във вземането на решения, които пряко ги засягат, като например изработването на националните програми за земеделие и развитие на селските райони.
 
Следващо предизвикателство е инфраструктурата и достъпа до обществени услуги, които да позволят по-добро качество на живот в селските райони и съчетаването на професионалния и семейния живот. „Нужно е да увеличим възможностите за отглеждане на деца, за достъп до образование, обучение и здравеопазване. Селският живот не трябва да бъде синоним на изолация и изостаналост. Достъпът до високоскоростен интернет също е важен въпрос не само за подобряване на качеството на живот в селските райони и борбата с цифровата изолация, но и защото интернет предлага нови икономически възможности за земеделските производители”, подчерта Мария Габриел.
 
На трето място тя посочи значението на солидарността между жените в селските райони за подобряване на положението им. Необходими са споделяне на добри практики и обмяна на опит с тези, които вече са проправили успешни пътеки и постигнали добра реализация.
 
„Най-голямото предизвикателство е информацията и увеличаване на обществената чувствителност. Обществото като цяло трябва да осъзнае и признае ключовата роля на жените за развитие на селските райони, а мъжете да станат основни застъпници на тази тяхна роля”, заключи Мария Габриел, ръководител на българската делегация в ЕНП и зам.-председател на Групата на ЕНП в Европейския парламент.
 
Кръглата маса бе последвана от презентация на Европейската комисия и изложения за сравнение на сравнение на ситуацията в отделните страни-членки.
 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!