Стратегия за развитието на лозаро-винарския сектор за периода 2022 – 2027 г. е изготвил заместник-министърът на земеделието Явор Гечев, която ще бъде представена на Тематичната работна група на 9 декември (четвъртък). Агри.БГ ви предоставя целия текст тук, както и основните акценти.

Слушайте в AgriПодкаст: В агросектора става напечено

Равносметката от години назад е за прогресивен спад на лозовите площи, реколтираните така и производството на вино от тях. Въпреки че страната ни продължава да бъде нетен износител на вино, експортът ни намалява, отчитат от аграрното министерство. Делът на лозарството в брутната продукция на селскостопанския отрасъл също ежегодно спада. В изготвения текст за развитие на сектора се набелязват 6 приоритетни области, в които е нужно да бъдат въведени конкретни мерки. Ето какви са предложенията на Явор Гечев

Модернизация и дигитализация на лозарските стопанства и винарските предприятия:
 • Инвестиции в техника за лозарските стопанства (финансиране със средства от ЕЗФРСР);
 • Инвестиции в оборудване и разширяване на производствената база на винарските предприятия (подпомагане по мярка "Инвестиции в предприятия", Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор);
 • Инвестиции в технологии на отглеждане и преработка, вкл. научни технологии и иновации.
Екологизация в лозарските стопанствата и намаляване на екологичния отпечатък при винопроизводството:
 • Оптимизиране използването на електрическа и топлинна енергия;
 • Извършване на  оценка на енергийната ефективност на оборудването, процесите и сградите;
 • Намаляване използването на енергийни източници, допринасящи за емисиите на парникови газове и увеличаване на използването на възобновяема енергия;
 • Въвеждане на производство на енергия в обектите за винопроизводство от възобновяеми източници чрез изграждане на инсталации за ВЕИ за производство на енергия за собствено потребление, включително такива използващи биомаса (подпомагане по мярка "Инвестиции в предприятия", Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор.); парогенератори и други съоръженияза производство на топлинна енергия.

В стратегическия текст са описани и дейности за оптимизиране използването на водата в стопанствата и за управление на отпадъците.

Приоритет: Насърчаване на биологично лозарство, увеличаване на площите с биологични лозя, следвайки националната и европейска политика за увеличаване на площите с култури, отглеждани по биологичен начин.

Подобряване на пазарната ориентация на лозарските стопанства чрез насърчаване на кооперирането, оптимизиране на сортовия състави прилагане на подходящи техники за отглеждане на лозята:
 • Актуализиране на закона за кооперирането или създаването на нов съвременен закон за коопериране в земеделието с цел създаване на нова законова рамка, позволяваща създаването на съвременни форми на коопериране между операторите в сектора;
 • Стимулиране на кооперирането на всички нива в сектора особено при малки и много малки стопанства от производството на винено грозде до дистрибуцията/търговията на вино (вкл. създаването на общи кооперативни брандове) с цел създаване на устойчив модел и структура на сектора; използване на успешни модели от други страни;създаване на типови проекти в сферата на кооперирането;
 • Провеждане на широкообхватна информационна кампания за ползите от кооперирането и повишеното сътрудничеството между лозарските стопанства;
 • Осигуряване на приоритет по мерки и схеми за подпомагане съгласно Общата селскостопанска политика на ЕС на сдружения на производителина винено гроздеи пазарно ориентирани стопанства;
 • Засаждане на конкурентни сортове винено грозде (подпомагане по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор);
 • Изследване, запазване и отглеждане на местни и автохтонни сортове;
 • Осигуряване на приоритет по различните мерки и схеми за подпомагане съгласно Общата селскостопанска политика на ЕС на площи, засадени с определени сортове винени лозя;
 • Създаване на гаранционен фонд (със средства от държавния бюджет и самоучастие на лозарски, лозаро-винарски и винарски предприятия), чрез който под формата инструменти и буферни средства да се осигурява подкрепа за сектора при щети върху реколтата в резултат на природни бедствия, пазарни колебания и други извънредни обстоятелства;
 • Ясно разграничаване на категориите стопанства според тяхната пазарна ориентация (пазарни и полупазарни стопанства), с оглед определяне нивата на финансиране;
 • Изготвяне на национална пазарна стратегия в сектора;
 • Създаване на единен винен бранд за България (българско вино), чрез който българското вино да бъде разпознаваемо за българските и чуждестранни потребители;
 • Пазарно насочване на различните категории вино (бутилирани вина от висок клас, бутилирани вина от среден клас, трапезни вина, клас не бутилирани вина (наливно  вино за търговия на едро между стопански субекти), съобразно търсенето и предлагането в регионален и международен аспект.

Данните сочат, че от българските сортове бяло винено грозде през 2020 г. години търсени са: Мискет червен, Димят, Тамянка, Мискет варненски, Мискет врачански, Дунавски лазур и Мискет кайлъшки, а от червените – Памид, Мавруд, Широка мелнишка лоза, Гъмза, Сторгозия, Ранна мелнишка лоза, Рубин, Букет, Шевка, Евмолпия. От интродуцираните  сортове на вътрешния пазар търсени са: Мускат Отонел, Шардоне, Совиньон блан, Траминер, Юни блан, Алиготе, Ркацители, Ризлинг рейнски, Вионие, Пино гри, Ризлинг италиански и Семийон от белите, и Мерло, Каберне совиньон, Сира, Каберне фран, Пино ноар, Кот, Пети вердо, Регент и Гренаш от червените.

В предложента стратегия за лозаро-винарския сектор приоритетни области са още: Повишаване на информираността по отношение на лозарството и производството на вино; Повишаване на ролята на браншовите организации в сектора и тяхното въздействие върху процесите в него; Засилване на взаимодействието между институциите, ангажирани с прилагането на политиката и контрола в сектора. 

От Национално сдружение на българските лозари публикуваха стратегията и отправиха призив към лозарите: "Моля да се запознаете с нея и ако имате предложения, допълнения, несъгласия или считате, че е необходима изцяло нова стратегия, да пишете на [email protected] на НСБЛ".