Все-повече земеделски производители обмислят възможностите, които инструментът на кооперативите може да им предостави. Това стана ясно по време на първото по рода си събитие в България, посветено на създаването и подпомагането на групите и организациите на производители в този програмен период, организирано от УниКредит Булбанк. С амбициозното си заглавие „Бъдещето е в кооперативите: италианският опит в създаване и подпомагане на организации на производителите“ инициативата на банката срещна голям интерес от страна на земеделските стопани. Освен Светлана Боянова, председател на Института за агростратегии и иновации, тази важна инициатива на банката бе подкрепена и от участието на членовете на Управителния съвет на ИАИ Христо Цветанов и доц. Божин Божинов.

 

„Трябва да се отбележи фактът, че именно финансова институция поема инициативата за дискусия по темата, която е част от ОСП 2014-2020“, коментира Светлана Боянова и допълни, че това е недвусмислен знак, че интересът на земеделските стопани към темата расте поради необходимостта от обединяване на усилията за по-конкурентно производство, добавена стойност и успешна реализация на продукцията посредством механизма на кооперативите.

 

В приветствието си към земеделските производители домакинът на събитието, Левон Хампарцумян, главен изпълнителен директор и председател на УС на УниКредит Булбанк, каза, че кооперативите са много добра форма за сдружаване и дават много възможности за инвестиции и че те са добре развити, доброволно формирани структури, и нямат нищо общо с насилствено създадените в миналото форми на сдружаване, които съществуваха в българското земеделие.

 

Марко Казалини, председател на един от най-големите кооперативи в Италия – „Terremerse“, работещ в провинция Емилия Романо, Италия, сподели с българските земеделски производители опита си и добрите практики за коопериране, както и възможностите за инвестиции. Участниците в дискусията чуха от първо лице начина, по който функционира кооператив от европейски тип и предимствата, които кооперативният инструмент има пред индивидуалният подход за правене на земеделски бизнес. Марко Казалини обърна специално внимание на основополагащите принципи на сътрудничеството. На първо място той отбеляза, че какъвто и да е притежаваният дял от капитала, то един член на общото събрание винаги има еднакъв с останалите глас при вземането на решенията. Следващите принципи са свързани с вътрешното и външното за кооператива взаимоподпомагане. Казалини подчерта още, че сътрудничеството има неспекулативен характер, тоест в момента на разформироване, членовете не могат да разпределят помежду си капитала на кооперацията, нито могат да продадат дружеството в неговата цялост, а остатъчните активи в ликвидация се прехвърлят към фондовете за развитие на сътрудничеството.

 

Кооперацията е „отворена врата“ - всеки, който споделя нейните принципи може да изиска да членува в нея, а тя може да го приеме при условие, че отговаря на нуждите ѝ за работа и обслужване. Не на последно място той посочи значението на солидарността, от една страна между поколенията, и от друга между останалите кооперации в Италия.

 

Ние като кооператив съществуваме, защото сме необходими, а не сме необходими поради това, че съществуваме”, обясни Казалини накратко концепцията на италианския кооператив „Teremerse“.

 

Светлана Боянова, председател на Института за агростратеги и иновации направи общ преглед на европейската и българската нормативна уредба за признаване и финансиране на групи на производители и организации на производители и поясни целите на кооперативите по смисъла на европейското законодателство, които са приоритет в новата Обща селскостопанска политика на ЕС и по-специално на Програма за развитие на селские райони 2014-2020. Боянова обясни приликите и разликите за признаването на групите производители и на организациите на производителите. Тя открои и различията, които са приложими за трите различни вида секторни организации на производители, а именно – тези на производители от сектор плодове и зеленчуци, тези на производители от сектор мляко и млечни продукти и организациите на производители от останалите сектори.

 

Председателят на Института за агростратеги и иновации очерта и възможностите за финансиране на групите и организациите на производители по мярка 9 „Създаване на групи и организации на производителите“ , както и опциите за реализиране на инвестиционни намерения на групите и организациите, които се предоставят по подмерки 4.1. „Инвестиции в материални активи“ и 4.2. „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020.

 

Споделеният от Марко Казалини италиански опит и представените от Председателя на Института за агростратегии и иновации възможности, от които могат да се възползват българските земеделски производители, дадоха добра възможност да се проведе интензивна и конструктивна дискусия, модерирана от Светлана Боянова.

 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!