Днес парламентарната Комисия по земеделие ще заседава от 10:30 ч с основна тема обсъждане на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. С предложения законопроект се изменят разпоредби, които уреждат отдаване под наем или аренда на мери и пасища от държавния и от общинския поземлени фондове. Мерите и пасищата от държавния поземлен фонд, които не са предоставени за управление на общините, се отдават от министъра на земеделието и храните за ползване по предназначение, под наем или аренда, - чрез търг, на лица, които са собственици на пасищни животни и/или на лица, които поемат задължението да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние.

 

Право на участие в търга имат всички физически лица, еднолични търговци и юридически лица, които са регистрирани като земеделски производители и отговарят на всички други изисквания, визирани в Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ (ППЗСПЗЗ). Критерият, определящ победителя в търга е предложената цена, без други условия. “Предвид затрудненото финансово състояние на целия животновъден сектор няма как животновъди да са в състояние да предложат конкурентни цени на кандидатите, които не са животновъди, но поемат задължението да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние. Животновъдните ферми в България не разполагат със собствена земя (предвид начина на ликвидация на земеделието) и с развитието си през годините, според реализираните доходи, по-рентабилните и големи ферми са придобили собствена или наели земя, мери и пасища”, е записано в мотивите към проектозакона.

 

Единодушно е становището на всички браншови организации в сектор “Животновъдство” да се предостави предимство на животновъдите при управлението на мерите и пасищата. С предложения законопроект се създават гаранции за отдаване на мерите и пасищата на реалните животновъди в съответното землище и тез на съседни общини, и съобразно вида и броя на притежаваните от тях животни. Запазва се и се доразвива начина на отдаване на мерите и пасищата под наем или аренда – чрез публичен търг като израз на основните принципи за разпореждане със земеделски земи от държавния и от общинския поземлени фондове.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!