Екоелементите от ДЗЕС 8 продължават да бъдат повод за дискусии и разяснения. Неяснотите са много, а конкретните задължения на фермерите в Стандартите за добро земеделско и екологично състояние са все още с размити граници.

Какво трябва да знаете за ДЗЕС?

В същото време изискванията са сериозни и задължителни. Поредната среща за повече яснота по темата се проведе в Кранево и беше организирана от Добруджанския съюз на зърнопроизводителите. 

Ландшафтната инфраструктура включва 10 елемента, разясни в презентацията си „Система за идентификация на земеделските парцели“ Георги Праматаров, директор в дирекция „Идентификация на земеделските парцели“ в аграрното министерство.

Екоелементите могат да бъдат различни видове. Линейните са синори, жив плет или редица дървета и тераси.  В същото време те са с еднакви характеристики – ширина, тегловен коефициент за превръщането им в квадратни метри. Полигонови са тези елементи, които обхващат група дървета или горичка до 0,3 ха.

Точковите елементи от ДЗЕС 8 са единични дървета с до 4 м корона.

Пет от елементите на ландшафта са т.нар. трайни елементи.

Те са обособени в слой, уточни Георги Праматаров. Останалите пет елемента от ДЗЕС 8 не са в СИЗП. Три от тях са различни типове буферни ивици – край гора, край воден обект и чиста буферна ивица, която не е обвързана с близка гора или река. Това са ландшафтни линейни елементи. Дали ще ги има при очертаването, зависи от самия фермер, тъй като той трябва да ги заяви, защото не са в слой. Водните площи се водят полигонов обект и се определя от МОСВ. 

Полезащитните горски пояси са част от ландшафтните елементи на ДЗЕС 8. Те са особено важни за Добруджа, тъй като площта им в Североизточна България е сериозна. Общата им дължина възлиза на 5000 км, а площта им е над 78 000 дка. Поясите също ще се изчисляват полигоново, а не линейно на площ при подаване на заявленията и очертаванията.

За целта обаче земеделският стопани трябва да има правно основание. Тъй като към момента няма как да стане това, най-вероятно тази година ще е нулева за полезащитните пояси, посочи още Праматаров. Сериозно е притеснението на фермерите как ще се доказва правното основание и как ще се признаят за територии, с които се изпълняват ангажиментите по дадена екосхема. 

Полезащитните пояси са горски фонд, а в същото време имат земеделски и екологични функции, посочиха стопаните от Добруджа.