До нотифицирането на новите схеми за държавни помощи, но не по-късно от 30 юни 2023 г., страната ни може да прилага сега действащите такива, отговарят от Министерство на земеделието (МЗм) на депутатски въпрос. Оттам споделят и по кои държавни помощи се работи и за новия програмен период.

Гласувайте: Настоявате ли за коригиране на Стратегическия план преди Кампания 2023?

Първо, до първото шестмесечие на годината агроминистерството планира да продължи да прилага следните схеми за държавни помощи:

„Инвестиции за закупуване или изграждане на обекти за преработка и/или обработка на сурово мляко”; Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване не новородени животни с мляко”; „Инвестиции за изграждане на кланични пунктове”; „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните”; „Помощ за компенсиране на разходите при отстраняване и унищожаване на мъртви животни”;
„Помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне на продуктивността и генетичните качества на животните”; „Помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери и пчелни семейства в резултат на природни бедствия”; „Помощ за участие на земеделски стопани в схема за качество за производство на семена и посадъчен материал”; „Помощ за сертифициране на стопанствата в сектор Плодове и зеленчуци по стандарта GLOBALG.A.P”; „Инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция”;
 „Помощ за участия в изложения”, „Помощ за компенсиране разходите на земеделски производители, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи”; „Помощ за компенсиране разходите на земеделски производители, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредители в трайните насаждения през зимния период”; „Помощ за компенсиране разходите на земеделски производители, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на Доматен миниращ молец”.

 

Срокът за прилагане на схемите за хуманно отношение към свинете и за птиците е до края на 2024 г. До 31.12.2027 г. пък ще се прилага „Държавна помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия”. 

Министерството на земеделието: Схемата за преотстъпване на корпоративния данък вече ще може да се прилага  (за периода 2023 – 2029 г.) само след нотификация от ЕК и изменение на националното данъчно законодателство, уреждащо правното основание за прилагане на помощта.

На базата на анализ на прилаганите досега схеми агроведомството ще разработи и пренотифицира държавните помощи по новите правила. Списъкът включва упоменатите по-горе схеми плюс: схемите за хуманно отношение към свине и птици; „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция”; „Помощ за инвестиции в земеделски стопанства чрез преотстъпване на корпоративен данък”.

До края на настоящата година е валидна и нотификацията на държавната помощ за отстъпка от стойността на акциза върху газьола. „Към настоящия момент Европейската комисия не е започнала процедура по съгласуване и приемане на нов общ регламент за групово освобождаване, за периода след 2023 г.”, уточняваот от МЗм и добавят:

При възникване на необходимост от компенсаторно подпомагане във връзка с кризата покрай руското нашествие в Украйна или друга кризисна ситуация, която може да се отрази негативно на традиционно ниската ликвидност на земеделските стопанства и да доведе до риск редица стопански оператори да преустановят своята дейност, Министерството на земеделието има готовност да разработи и извънредни кризисни мерки за държавна помощ.

От отговора на агроведомството става ясно още, че се предвижда схемата „Инвестиции за изграждане на търговски помещения и закупуване на търговско оборудване за земеделски стопани, осъществяващи директни доставки на малки количества суровини и храни от селскостопански животни” да не бъде пренотифицирана заради пренебрежимо слабия интерес към нея.

Предстои годишните бюджети за 2023 г. по всички схеми да бъдат утвърдени от Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие”.