След дълги дебати министрите на земеделието на страните-членки на ЕС се договориха за общ подход по трите законодателни предложения за бъдещата Обща селскостопанска политика 2023-2027. 

ОСП на кръстопът: Какво ги чака фермерите?

Екосхеми
След двудневните преговори, стана ясно, че държавите членки ще са задължени да заделят минимум 20% от пакета за директни плащания за екосхеми. За отчитане изпълнението на този минимален бюджет, може да се вземе и сумата, надвишаваща 30% дял от бюджета по ПРСР, платена по мерки, свързани с околна среда и климат. 

Освен това е предвидена допълнителна гъвкавост, т.н. „двугодишна фаза на обучение“, при която неусвоените средства при прилагането на новите екосхеми ще могат да се прехвърлят към други необвързани мерки в рамките на първи и втори стълб. 

Малки стопанства
Позицията на България относно изключенията на малките стопанства бе отразена, макар и не в пълнота. Земеделските стопанства до 10 ха ще бъдат освободени от прилагане на стандарта за диверсификация на културите и екологично насочени площи (ДЗЕС 8 и ДЗЕС 9).
В следващия програмен период се запазва изключването от механизма за финансова дисциплина за бенефициери, които получават директни плащания до 2 000 евро.  

Организации и групи производители
Съгласно постигнатото споразумение и отново по предложение на България, подпомагането в други сектори чрез оперативни програми на организации и групи производители, е увеличено от 5% на 10% от стойността на предлаганата на пазара продукция. 

Таван на плащанията
В проекта на регламент беше отразено решението, взето от лидерите на държавите членки на Европейски съвет, за доброволно прилагане на таван на директните плащания над 100 хиляди евро. Таваните ще се отнасят само за СЕПП, като се запазва възможността за приспадане на разходите за труд, свързан със земеделската дейност.

Обвързана подкрепа и Преходна национална помощ
Страната ни успя да запази настоящото ниво на обвързаната подкрепа - 13+2 % от общия пакет директни плащания.
В следващия програмен период се запазва и Преходната национална помощ (ПНП). До 2023 г. тя ще бъде на нивата от 2020 г. А от 2024 г. ще продължи с намаление от 5% годишно.

Общото ни решение е ключово за аграрната политика на Европа. Страните-членки демонстрираха амбицията си за по-високи стандарти за опазване на околната среда в селското стопанство. В същото време беше подкрепена необходимоста от гъвкавост в осигуряването на конкурентоспособност на фермерите. Общият подход, около който се обединихме е гаранция за амбицията за една по-зелена, по-честна и по-опростена ОСП, каза след заседанието, което приключи призори, федералният министър на земеделието на Германия Юлия Кльокнер. 

Снимка: European Union

Очаква се Европейският парламент да гласува позицията за ОСП до края на седмицата, след което се очаква да започнат триалозите между Съвета на ЕС, Европейския парламент и Европейската комисия.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg.