Приемайки стратегията за Обща селскостопанска политика на ЕС (ОСП), Европейската комисия (ЕК) определи по-нататъшното развитие на биоикономиката в качеството на една от основните цели на новия бюджетен период 2021-2027 г., информира УкрАгроКонсалт.

Новата ОСП: Субсидии с по-малко стрес за фермерите

В рамките на бюджета на ЕС, обхващащ указания период, ЕК планира да задели 100 млрд. долара за най-амбициозната програма за изследвания и иновации в историята - Horizon Europe. От тях €10 млрд. ще бъдат насочени към продоволствени и природни ресурси, включително биоикономика.

През периода 2014-2020 г. ЕК вече инвестира €3,85 млрд. в изследвания и иновации в сферата на биоикономиката съгласно програмата «Horizon 2020». 

ЕК има намерение да увеличи усилията, насочени към създаването на устойчива биоикономика и създаване на въглеродно-неутрално бъдеще. Вместо да се търсят алтернативи на продукти, базирани на нефт, стратегията ще търси решение на по-широки циклични проблеми, включително продоволствена безопасност.

Примери за реализация на биоикономически решения в Европа може да бъдат:

-    Преработка на отпадни продукти от дървесина, захарно цвекло и морски водорасли са създаването на козметични продукти, текстил и табла за автомобили;
-    От биологичните и рибните отпадъци да се произвеждат биопластмаса, масла и фармацевтични изделия.

По оценки на ЕК към 2030 г. биоиндустрията може да създаде до 1 млн. нови работни места. Тя ще даде важен принос за постигането на целите в областта на възобновяемите източници на енергия, увеличавайки дела им от 27% през 2020 г. до 32% през 2030 г.

Целта е да се постигнат следните параметри на биоикономика:
- годишен оборот от €2 трлн.;
- €621 млрд. добавена стойност;
- 4,2% БВП на ЕС;
- над 18 млн. заети в страните от ЕС.

Европейският комисар на земеделието Фил Хоган заяви, че въпреки че страните, които имат национални стратегии в областта на биоикономиката, се увеличават, много държави-членки на ЕС все още нямат такива. Поради това всяка страна ще има ангажимента да разработи свои цели и очаквани резултати в сферата на биоикономиката.

За различната степен на внимание към развитието на биоикономиката в страните членки на ЕС към март 2018 г. е съставена специална карта.Следващата седмица – на 18 март в Брюксел, аграрните министри на Стария континент ще се съберат на заседание. По време на заседанието, председателнствано то Румъния, агроминистрите на страните-членки ще разискват бъдещето на Общата политика на Европейския съюз за селско стопанство след 2020 г., като фокус ще бъде пакета от реформи.
 
В дневния ред е записано и че аграрните министрите ще обърнат внимание на Регламента за стратегическите планове, които всяка държава трябва да изготви.