Средната цена на рентата на един декар земеделска земя се е повишила през миналата година от 46 лв./декар на 48 лв./декар, обяви Националният статистически институт (НСИ).

Спад. Най-плодородната земя губи от цената си

Увеличението на средната рента е с 4,3% спрямо 2017 г. при годишна инфлация от 2,8%. На практика има повишение единствено при арендните вноски за нивите (+6,4%), докато за пасищата и ливадите те остават на равнището от предишната години – 16 лв./декар.

НСИ: „През 2018 г. най-висока е цената за един декар наета или арендувана земеделска земя в Североизточния район - 69 лева. Увеличение на цената на рентата спрямо предходната година се наблюдава във всички статистически райони с изключение на Южния централен район.“

През последните пет години арендните вноски се увеличават минимално, като често ръстът им съвсем слабо изпреварва общата инфлация в страната. 

От НСИ уточняват, че цената на рентата на земеделската земя представлява изплатената в полза на собственика на земята стойност на един декар в замяна на това, че е предоставил земята си на ползвателя.

Цената включва и стойността на всички плащания в натура, както и платените данъци и такси

Рентата не включва платените суми за право на ползване, стойността на сградите или жилищата, разположени върху арендуваната земя, както и всички други разходи, свързани с текуща поддръжка на сгради, застраховки, амортизации и други.

                            Средни цени на рентата на земеделска земя - лв./декар