Министерството на земеделието и храните ще създаде Система за съвети в земеделието, която включва както Националната служба за съвети в земеделието, така и другите лица, които предоставят съвети на земеделските стопани. Това е записано в проекта на Закона за подпомагане на земеделските производители, публикуван от МЗХ за обществено обсъждане. 
 
В мотивите към проектозакона се посочва, че е необходимо създаване и поддържане в МЗХ на база данни за лицата, които предоставят такива съвети, както и да бъдат определени въпросите, по които предоставя съвети Националната служба за съвети в земеделието, и по които са длъжни да предоставят съвети другите лица. 
[news]
Националната служба за съвети в земеделието предоставя на земеделските стопани съвети, по въпроси свързани със: 
 
1. задълженията на ниво земеделско стопанство, произтичащи от законоустановените изисквания за управление и стандартите за добро земеделско и екологично състояние; 
 
2. земеделските практики от полза за климата и околната среда и поддържането на земеделската площ във връзка с директните плащания; 
 
3. мерки на ниво индивидуално стопанство, предвидени в програмите за развитие на селските райони, насочени към модернизиране на стопанства, изграждане на конкурентоспособност, секторна интеграция, иновация, пазарна ориентация и насърчаване на предприемачеството; 
 
4. изискванията на равнище бенефициенти за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите;
 
5. изискванията на равнище бенефициенти, в изпълнение Регламент относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и спазването на общите принципи на интегрираното управление на вредителите;
 
6. управлението на земеделските стопанства; 
 
7. участието в схемите за директни плащания и за пазарна подкрепа; 
 
8. участие в мерките за развитие на селските райони; 
 
9. дейностите на земеделското стопанство в областта на растениевъдството и/или животновъдството . 
 
Предоставянето на съвети от НССЗ се финансира от националния бюджет, по схемите и мерките на Общата селскостопанска политика и от други финансови източници, се посочва в проектозакона.
 
Министерството на земеделието и храните създава и поддържа база данни за лицата, които предоставят съвети на земеделските стопани. Условията и реда за събиране и съхранение на базата данни се уреждат с наредба на министъра на земеделието и храните. 
 

Мотиви към ЗИД на ЗПЗП

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!