За периода от датата на сключване на договора по Програмата за развитие на селските райони до изтичане на 3 години (за малки и средни предприятия)/5 (за големи предприятия) след получаване на окончателно плащане ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да изпълнява няколко условия. Какви са те, става ясно от презентация на изпълнителния директор на ДФЗ Румен Порожанов, представена на Националната среща на АЗПБ. 
 
При осъществяване на подпомаганата дейност бенефициентът трябва да постигне и поддържа резултати от изпълнението, които не са по-ниски от 50 % от заложените при кандидатстване по бизнесплан показатели относно постигането на рентабилност от извършената инвестиция. Това задължение се отнася до постигане и поддържане на количествените показатели, съдържащи се в „Производствена програма“ от бизнес плана, приложен към одобрения проект и се отчита на годишна база, считано от датата на подаване на заявка за окончателно плащане. 
[news]
Получателят на подпомагането също така трябва да обработва земеделска земя в определен размер и да доказва това обстоятелство чрез регистрация в ИСАК, документи за собственост и/или ползване на земеделска земя и/или друг вид недвижими имоти за трайни насаждения, или за оранжерии и гъбарници или анкетни формуляри от анкетна карта/анкетни карти на земеделския стопанин. Немефициентът трябва да отглежда една или няколко култури от група I и една или няколко култури от група II, съгласно Приложение № 4 от договора.
 
 
Според правилата за мониторинг и контрол на ПРСР, бенефициентът трябва да осигури и поддържа определен брой животни (пчелни семейства и др.) и в съответствие с Таблица 5.1 „Вид и брой животни, в т.ч. естествения им прираст“ от одобрения проект, когато предметът на договора включва инвестиции, насочени в сектор „Животновъдство“, както и да поддържа съответствие с всяко от условията, за които е получил финансова помощ по договора в по-голям размер от 50 % от общите допустими и платени разходи.
 
Ползвателят на подпомагането по ПРСР също така трябва да:
 
да поддържа съответствие с всяко от условията за критериите за подбор, посочени в „Списък на критериите за подбор, по които ползвателят е получил приоритет - Приложение № 2 към договора. 
 
да поддържа регистрация като земеделски стопанин съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители;
 
да поддържа минималния стандартен производствен обем на земеделското стопанство не по-малко от левовата равностойност на 8 000 (осем хиляди) евро;
 
да използва произведената от възобновяеми енергийни източници енергия само за покриване на нуждите на стопанството си – когато предметът на договора включва инвестиции за производство на електрическа и/или топлинна енергия или енергия за охлаждане и/или производство на биогорива и течни горива от биомаса.
 
да изпълнява стриктно предвидените в договора ангажименти за публичност и визуализация, чрез поставянето на плакат/табела/билборд – в зависимост от размера на публичната помощ.
 
 
Какви санкциите предвижда ДФЗ при неспазване на условията, очаквайте по-късно във Фермер.БГ!