След изменението на Закона за животновъдството през тази година към Съвета по животновъдство се създадоха структури на областно ниво. Друго нововъведение е в Съвета да членуват национално представени организации в областта на животновъдството, които отговарят на определени изисквания.

ОСП след 2020: Дори и без преходна национална помощ - продължаваме подкрепата в животновъдството

Тези новости наложиха да се издаде нов Правилник за организацията и дейността на Съвета по животновъдство. Той вече е внесен за одобрение от министър Десислава Танева, а крайният срок е 25 ноември.

Важна част в новия правилник е отредена за Национално представените организации, които членуват или искат тепърва да участват в Съвета по животновъдство. Те следва да са вписани като юридически лица за извършване на дейност в обществена полза.

Съществено условие е да са работили активно през последните 2 години, което може да се докаже с документи за платен членски внос на всички членове. 

Нужно е да имат регионални или местни структури в не по-малко от 30% от областите на страната. Членовете им трябва да отглеждат минимум 30% от вида животни.

Вторият важен момент в новия Правилник са структурите на областно ниво в Съвета по животновъдство. Във всяка административна област на страната има такъв Областен съвет по животновъдство, който разглежда въпроси на местно ниво.

Председател и заместник-председател на Областните съвети се избират от животновъдите, които осъществяват дейност в съответната област. Мандатът им е две години.

Секретар на Областните съвети е служител на съответната Областна дирекция „Земеделие“ (ОДЗ).

Членове могат да бъдат всички животновъди, които извършват дейност на територията на областта.

В тримесечен срок от влизането в сила на новия Правилник заинтересованите лица могат да заявяват участие за включване в състава на Съвета, като представят документи, че отговарят на всички изисквания. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.