В контекста на предизвикателствата, свързани с бъдещата Обща селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. дейността  на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) ще се надгражда и ще продължи да има важна роля за подпомагане на малките стопанства и младите фермери, като подобряваме качеството на съветническите услуги и засилим тяхната роля за внедряването на иновациите в земеделието.
 
 
Това каза изпълнителният директор на службата Младен Младенов по време на специална презентация в рамките на АГРА 2019.  По време на събитието бяха представени и презентации, чрез които НССЗ разказа и за проектите, с които помага на земеделските производители. 
 
 
Петя Куманова  - заместник главен директор на Главна дирекция „Съвети в земеделието и аналитична лаборатория" (ГД СЗАЛ) и Делян Георгиев  - началник отдел „Консултантски услуги по национални и европейски програми“ представиха пред аудиторията как НССЗ подкрепя малките и младите земеделски стопани, какви са възможностите за подпомагане през 2019 г., в т.ч. по мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството“ и по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г.
 
 
Петър Петров - председател на „Националната асоциация на младите фермери в България (НАМФБ) информира присъстващите за ролята НАМФБ: да представлява и защитава интересите на младите фермери пред институциите, да повишава квалификацията на своите членове в областта на селското и горското стопанство и да им предоставя  полезна стопанска и финансова информация.
 
 
Много интересна и важна дискусия повдигна Ивана Мурджева - член на УС на „Национално сдружение на малките семейни ферми и преработватели", която сподели опита и трудностите, които те срещат  при сдружаването и съвместната работа с идеалната цел да се защитават интересите на малките семейни ферми. Изтъкна, че възможността за развитие пред малките земеделски стопани е сдружаването. Необходимо е търпение и  активна работа за общата кауза, за да има наистина видими резултати и ползи за всеки малък земеделски стопанин.
 
Участващите фермери и експерти проявиха интерес към представената информация и се включиха в дискусията с различни въпроси и предложения за съвместни дейности и инициативи, които НССЗ,  НАМФБ и НСМСФП осъществят в подкрепа на малките и младите земеделски стопани.
 
Интерес предизвика представената информация от д-р Димитър Ванев, главен директор на Главна дирекция „Съвети в земеделието и аналитична лаборатория“  за международните проекти по Хоризонт 2020, в които партньор и активен участик е НССЗ, подкрепящи внедряването на иновациите в земеделските стопанства.
 
Представи основните резултати и ползи за фермерите по проект „Взаимно обучение: достъп до иновации чрез демонстрации (Рeer-to-peer learning: accessing innovation through demonstration)” (PLAID) и предстоящите дейности по създаване на мрежи и хъбове по проект „Свързани в мрежи европейски ферми за стимулиране на взаимното обогатяване на знанията и използването на иновации чрез демонстрации (Networking european farms to enhance cross fertilisation and innovation uptake through demonstration “ (NEFERTITI).