Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) обяви проект за промени в наредбата за поддържане на регистъра на земеделските стопани – Наредба № 3 от 1999 г. Проектът е публикуван на сайта на министерството за обществено обсъждане, като срокът за внасяне на коментари и предложения е 30 декември.
 
 
Предвижда се от Анкетния формуляр на земеделския стопанин да отпадне колоната, в която се вписват данни за намерения за следващата стопанска година. Те стават излишни след промяната на периода за регистрация и пререгистрация на земеделските стопани от календарна година на стопанска година.
 

Отделят угарите с нов код 

 
Угарите ще бъдат отделени от общия код „Други (угари и други)“ в отделен код „Угари“, тъй като са специфична категория земеделска земя. 
 
„Върху площите с угари се извършват обработки без обаче да се отглеждат култури - не се извършва производство. Това е значимо различие с останалата част от съдържанието на общия код, чийто смисъл е: площи с други култури - производствени площи, неизброени в останалите кодове в таблица 2“, отбелязва зам.-министърът на земеделието, храните и горите д-р Вергиния Кръстева.
 

Има и други промени 

 
Друга промяна в наредбата предвижда да се даде възможност на земеделските стопани за съкратено разпечатване на Таблица 1 от Анкетния формуляр за използваната земеделска земя, без това да засегне пълнотата на информацията, съхранявана в програмата на регистъра на земеделските стопани. 
 
„Заложено е и при техническа възможност с цел намаляване на административната тежест на земеделските стопани при попълването на документите за регистрация, пререгистрация или актуализация служебно да им бъде предоставяна информация за ползваните от тях имоти“, допълва зам.-министър Кръстева в мотивите за промяната.
 
Ще бъде въведен и нов код за отглеждана култура: „Коноп – семена за фураж“. Причината е, че през тази година излезе Наредба за условията и реда за издаване на разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис), предназначени за влакно, семена за фураж и храна и семена за посев. Досега при отглеждането на коноп за производство на семена за фураж площта се вписваше с код „Други“. Целта на промяната е да се осигури проследимост конкретно на този вид фураж.
 
„С проекта се извършва и техническо прецизиране на препратка в Наредба № 2 от 2018 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ“, коментира зам.-министър Кръстева.
 
Предложеният проект не изисква допълнителен финансов ресурс от държавния бюджет и няма да създаде финансова тежест за земеделските стопани, смятат специалистите от министерството.