Нова специалност „Транспортна техника и технологии“ ще замени досегашните две „Автомобили, трактори и кари“ и „Двигатели с вътрешно горене“ в подготовката на механизатори за работа на полето.
 
 
Аграрното министерство обяви резултатите от общественото обсъждане на бъдещата Наредба за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника и условията и реда за издаване на удостоверение за регистрация на учебни форми за тяхното обучение.
 
В резултат от проведените консултации са направени редица промени, които би трябвало да улеснят обучаващите организации и бъдещите водачи на самоходни машини и специализирана техника.
 
Отпада например предвиденото изискване в кабинета за подготовка да се осигурява учебна дъска с площ не по-малко от 0,7 кв. метра. Аргументът е, че съществува мултимедия и други съвременни технически средства, които успешно заместват класическата учебна дъска.
 
Като излишно се премахва и изискването учебният център да има учебен кабинет, офис и санитарно помещение на един и същ адрес. Възражение по проекта изтъква, че дори университетите имат сгради на различни адреси.
 
Администрацията на министерството се отказва и от условието помещението, използвано за офис на учебен център, да има самостоятелен вход.
 
 
Ведомството обаче не отстъпва от други изисквания за: площ не по-малко от 9 кв. метра, естествено светлина през деня, на входната врата да е обявено работното време и да е осигурен свободен достъп в работното време.
 
Освен това в помещението, използвано за офис, на видимо място трябва да е поставен списък с цените на извършваното обучение. Пак там трябва да има копие на удостоверение за регистрация на учебната фирма за извършване на обучение, списък с преподавателите и категориите, за които извършва обучението, списък на учебната техника, съдържащ марката и модела на техниката.
 
Внася се уточнение, че учебният център трябва да разполага с техника за провеждане на практическото обучение, като няма значение дали тя е собствена, или наета.
 
Удостоверението за регистрация на учебна форма ще се издава от министъра на земеделието, храните и горите за срок от 5 години.
Протоколите от проведен изпит ще се съхраняват в министерството на хартиен и на електронен носител за срок от 50 години.
 
Издадените свидетелства за правоспособност за работа с техника се изпращат на областните дирекции по земеделие (ОДЗ) за връчване на съответните лица. Засега проектът на наредба не уточнява в какъв срок ще става това, но пропускът е установен и ще бъде отстранен, става ясно от министерската справка.