Засилен контрол върху планирането и извършването на дейностите в горските територии, както и предприемане на мерки за защита от незаконни посегателства, са част от промените, които Министерският съвет предлага с проект на закон за изменение и допълнение на Закона за горите. Останалите промени са свързани с контрола за добив на дървесина и начина на провеждане на сеч.
[news]
Друга важна промяна предвижда моторните превозни средства, превозващи дървесина, да бъдат снабдени с GPS устройства, като по този начин се очаква да се постигне ефективен контрол при транспортирането на тази суровина. В комбинация с разработването на електронна система за издаване на превозни билети он-лайн тази мярка ще допринесе за постигането на дългоочакваната електронизация на процесите по отчет и контрол в горския сектор. Промените ще обхванат и обектите, в които постъпва или се преработва дървесина, където ще бъде инсталирана система за видео наблюдение с цел превантивен, текущ и последващ контрол. Въвежда се забрана за извършване на сеч през тъмната част на денонощието, като по този начин се ограничава възможността за нерегламентирани посегателства.
 
С промените се предвиждат и много по-сериозни санкции за извършени нарушения, при които само за едно ще се отнема лицензът за извършване на дейности в горски територии, както на физически, така и на юридически лица.
 
Предлагат се изменения на разпоредби, свързани с изработването на планове и програми, включително изработването на областни планове за развитие на горските територии. Целта е да се постигне по-добра регулация при планирането на дейностите в имотите на физическите лица и в същото време – осъществяване на по-ефективен контрол.
 
Въвежда се встъпителен изпит за лицата, желаещи да се впишат в регистъра за упражняване на частна лесовъдна практика. По този начин ще се гарантира, че само хора с необходимата компетентност и специфични познания и опит ще имат правомощията, които Законът за горите възлага на лицензираните лесовъди. На практика, това са лицата, ангажирани в целия процес от планирането на сечите до тяхното провеждане и експедиране на дървесината.

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!