Съгласно индикативния график прием по подмерките 4.1 и 4.2 ще бъде отворен през април, съобщи ръководителят на Координационното звено по ОСП към Министерството на земеделието Мария Христова в ефира на Дарик радио.

Пълен списък на сроковете през март

Тя уточни, че за двугодишния преходен период общият размер на финансирането по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) е над 890 млн. евро. Бюджетът от "Следващо поколение“ пък ще осигури допълнителни 200 млн. евро на страната ни за цифров и екологичен преход. Тези средства също ще бъдат използвани в настоящите мерки от ПРСР. Бюджетът по 4.1 и 4.2 е в размер на 458 млн. евро.

Експертът припомни, че рамката и критериите за подбор по инвестиционните мерки вече бяха одобрени през февруари, като открои новите елементи и как ще се приоритизират проектните предложения.

  1. Инвестиции за секторно производство – плодове и зеленчуци, животновъдство, етерично-маслени и медицински култури.
  2. Подпомагане на проекти с интегриран подход. Ще се прилага целево подпомагане на млади фермери до 40 години и на фермери, които не са били одобрени в предишни приеми.
  3. Стимул за обединяване на земеделските стопани. Групите производители ще получат повече точки по проектните си предложения.
  4.  Нов критерий, свързан с устойчиво и цифрово възстановяване. „Онези инвестиции, които са свързани с биологично производство, с опазване на околната среда, инвестиции за напояване, с възобновяеми енергийни източници, иновации, ще бъдат акцент в двете мерки“, заяви Христова и акцентира:

"Продължава и приемствеността по инвестициите, които вече бяха пуснати по подмярка 4.3 за напояване. Предоставя се възможност на земеделските стопанства да инвестират в различни технологии и съоръжения за напояване и за връзка. Тези критерии са обвързани с Плана за възстановяване, където се предвижда цялостна рехабилитация на основната хидромелиоративна инфраструктура."

5. С приоритет ще са и инвестициите за стопанства, разположени в Натура 2000 и необлагодетелстваните райони.

6. Инвестиции в преработка. Нов елемент в подмярка 4.2 е, че земеделски стопани ще могат да инвестират в преработка и ще получават повече точки, ако става дума за собствена продукция. Също така ще се насърчават предприятия, които имат експортен потенциал.

Мария Христова подчерта, че в изготвянето на критериите е търсена балансираност между инвестиционните намерения и финансовите показатели на земеделските стопани и предприятия през последните три години. С това се цели да се отсеят проекти, които имат възможност в кратки срокове да реализират своите намерения.

Експертът обобщи, че към този момент са проведени 12 заседания на Тематичната работна група, като са изготвени близо 50 интервенции. Обсъдени са мерките по първи и втори стълб. 

„Открояваща е мярката за дигитализация в селското стопанство, която е за инвестиции, свързани с цифровизация. Има и нова мярка за схеми за качество, която ще подпомага производството на продукти със защитено географско указание, които са обвързани с национални схеми за качество. Екосхемите са другият фокус. Те са в резултат на "позеленяването" на ОСП. Нов елемент са и програмите за подпомагане на производители и групи производители в секторите за плодове и зеленчуци, мляко и млечни, месо, зърно и картофи“, обобщи Мария Христова.

По думите ѝ до голяма степен интервенциите са финализирани като отворени въпроси, тяхното решаване зависи от резултатите от триалозите. “Доста са различията в позициите на Европейския парламент и Съвета на министрите и може би това е причината за трудното постигане на компромис. Заявката на Португалското председателство е, че преговорите ще приключат през май. Надяваме се“, каза още Мария Христова.