Модернизиране на производството при изработване на няколко вида чушкопек, скари и грилове ще направи предприятие от община Генерал Тошево. Това ще стане след одобрен проект, подаден от малкото предприятие по ОП „Иновации и конкурентноспособност”, съобщи Росица Попова, изпълнителен директор на МИГ „Балчик – Генерал  Тошево”.
 
 
Фирмата е специализирана в производството на електрически уреди за преработка на зеленчукова продукция в домашни условия и иска да развие дейността си чрез внедряване на повече иновации с помощта на оперативната програма. Общо две са класираните проектни предложения по ОПИК в Генерал Тошево, допълни Росица Попова. 
 
Финансовият ресурс по тази програма за целия период на изпълняване на стратегията възлиза на близо 2 млн. лв. 
„Ние изпълняваме многофондова стратегия, т.е. към нашата стратегия освен мерките по ПРСР е включен и финансов ресурс по ОП „Иновации и конкурентноспособност” и ОП „Човешки ресурси”. Така имаме по-голям обхват на малки и средни предприятия”, подчерта Росица Попова.
 
Местната инициативна група приема проектни предложения по четири подмерки по ОПИК. Това са внедряване на иновативни продукти и услуги в малки и средни предприятия, технологично развитие, за предприемачество и за подобряване на производствения капацитет. 
 
Всички възможности за финансиране на земеделски и неземеделски дейности по стратегията на МИГ „Балчик – Генерал Тошево” бяха дискутирани на поредица от срещи в двете общини. 
 
Най-атрактивни и търсени от земеделските производители се оказват подмерките 4.1 и 6.4 от ПРСР, уточни Росица Попова. Очаква се подмярката за инвестиции в земеделските стопанства да отвори прием през юни тази година. Максималното подпомагане за един проект е 50 000 евро. Стандартният производствен обем по тази мярка е 8000 евро, а с предимство ще се ползват секторите зеленчукопроизводство, етерично-маслени култури, овощни градини, животновъдство.  
 
През септември се очаква МИГ „Балчик – Генерал Тошево” да отвори прием по подмярка 4.2 от ПРСР. Към тази мярка жителите на двете общини също проявяват сериозен интерес, тъй като тя включва инвестиции в преработка на селскостопанска продукция. 
„Ние сме от новите мигове и от една година имаме ролята на местна изпълнителна агенция. Реално държавата ни вменява тези дейности, тъй като счита, че местната общност е достатъчно зряла, за да се самоуправлява”, подчерта Росица Попова на срещата в Генерал Тошево. Тя уточни, че в двете общини вече са минали приеми по подмерки 7.2 и 7.5 от ПРСР и проектите вече са на етап одобрение от Държавен фонд  „Земеделие”. По подмярка 7.8 могат да кандидатстват читалищата в региона за организиране на събори, фестивали и други инициативи. Първата процедура по тази мярка вече е приключила. 
 
Всички проектни предложения се подават чрез ИСУН. На срещите в Балчик и Генерал Тошево беше нагледно разяснено как да стане това. Задължително изискване е потребителят да има профил в системата и да работи с електронен подпис. 
 
6,500 млн.евро е финансовият ресурс на стратегията на МИГ „Балчик-Генерал Тошево”. Половината от тези средства са насочени към мерките от ПРСР.