Нови мерки за по-висока биосигурност в животновъдните обекти предвиждат изменения в Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти. Тя е публикувана на сайта на Министерство на земеделието за обществено обсъждане.

Спасителен план за свиневъдството - с нови биомерки

Разработени са допълнителни изисквания при отглеждане на свинете в личните стопанства, фамилните и индустриалните ферми, с които да се минимизират рисковете от разпространение на заразни заболявания.

Една от мерките предвижда да се намали бройката на отглежданите свине в личните стопанства от пет на три, като предназначението на животните ще бъде само за угояване. 

При тези обекти следва да се обособят ограждения за биологична сигурност, както и да се осигури постоянен достъп до вода, място за съхранение и обеззаразяване на тор и място или съоръжение за дезинфекция. 

Във фамилните ферми ще могат да се отглеждат до 10 свине майки и приплодите им, но не повече от 200 броя свине общо. Въвеждат се и изисквания, свързани с определяне на площ, фронт на хранене, достъп на хора и животни, дезинфекция и съхранение на тор. 

При фамилни и индустриални ферми трябва да има обособени места и/или съоръжения за съхранение на фуража, които трябва да са покрити и заградени

Всяка сграда за отглеждане на животните трябва да има филтър, помещение или място на изхода за почистване, измиване и дезинфекция на транспортни средства. 

Животновъдните обекти – пасища, също трябва да имат ограждения, които да осигуряват безопасност, навеси, съоръжения за бързо залавяне и фиксиране на животни. 

Необходимо е стопаните да имат план за прилагане на спешни мерки при констатиране на заразно заболяване, одобрени от БАБХ. 

Всички отвори в индустриалните ферми за свине трябва да са обезопасени с мрежи. В случаите, когато животни се разпределят в две или повече самостоятелни производствени групи, е необходимо да се въведат отделни мерки за биосигурност за всяка група. 

Собствениците на люпилни и животновъдни обекти с индустриален характер за отглеждане на птици и свине и фамилна ферма за свине се задължават да имат изготвени индивидуален план за биосигурност. В него трябва да са определени критичните контролни точки в обекта и процедури за тяхното управление. 

За да се повиши биосигурността в обектите за свине, е необходимо да се ограничи достъпът на външни лица във фермите. Това важи особено за тези, които извършват дезинфекция, дезинсекция и дератизация в животновъдните обекти. 

Същото се отнася и за обекти за отглеждане на птици и люпилните във връзка със заболяването „Инфлуенца по птиците“. 

Предвидено е люпилните и животновъдните обекти с индустриален характер за отглеждане на птици и свине да имат програма за почистване, дезинфекция, дезинсекция и дератизация, одобрена от БАБХ.