Държавен фонд „Земеделие" обяви, че е приключило предварителното класиране на проектните предложения по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Програмата за развите на селските райони (ПРСР) 2014 – 2020 г. 
 
 
След приключване на приема в „ИСУН 2020“ проектите бяха ранкирани от оценителна комисия за извършване на предварителна оценка. Резултатите от работата на комисията са публикувани на интернет страницата на ДФЗ.
 
Всеки кандидат по процедурата по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ може да провери заявените и присъдени точки след предварителната оценка по критериите за подбор.
 
При извършването на предварителната оценка ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция (РА) се е придържала стриктно към утвърдените условия за кандидатстване и разяснения към тях на Министерство на земеделието, храните и горите, в качеството на Управляващ орган на ПРСР 2014 – 2020 година, уточниха от Фонда.
 
Кандидатите, чиито проектни предложения са получили по-малък брой точки от заявените по посочената процедура, могат да подадат писмени възражения до Управляващия орган на ПРСР по реда в 14–дневен срок от публикуването на списъците.
 
По процедурата по подмярка 6.4.1 са кандидатствали общо 29 бенефициента, като бюджетът по приема е 3 000 000,00 евро.