„Финансовият резултат на Напоителни системи ЕАД за всяка година в периода 2009-2014 година е загуба, като след 2014 година, тя е значително по-малка. За 2011 г. загубата е 2 млн 157 хил; за 2012  - 7 млн 607 хил; за 2013 – 14 млн 287 хил; за 2014 – 6 млн 421 хил и за 2015 – 4 млн 284 хил лв.“ Това заяви министърът на земеделието и храните Десислава Танева по време на петъчния парламентарен контрол в отговор на въпрос свързан с финансовото състояние на Напоителни системи ЕАД.
 
„Дружеството е доведено до критично финансово състояние, в следствие на много причини, включително неосъществено финансиране на извършени от страна на дружеството разходи през предходни периоди за изпълнение на дейности. Особено критична е ситуацията в периода 2013 – февруари 2014. През есента на 2013 година всички банкови сметки на дружеството са блокирани. Допълнително утежняване се получава от лихви, такси, съдебни и юридически разноски. С приетия то Народното събрание Закон за изменение на закона за водите през 2014 г. се регламентира статута на дейностите по защита от вредното въздействие на водите. След извършените промени започват да се заплащат тези дейности, което до някъде облекчава функционирането на предприятието. През последните три години държавният бюджет отделя по 15 милиона лева годишно за обществената услуга по опазване на вредното въздействие от водите. Финансовият резултат на дружеството за всяка година в периода 2009-2014 година е загуба, като след 2014 година, тя е значително по-малка. За 2011 г загубата е 2 млн 157 хил лв; 2012 7 мил 607 хил лв; 2013 14 млн 287 хил лв; за 2014 6 млн 421 хил лв и за 2015 - 4 млн 284 хил лв“, обясни министър Танева.
 
Общо задълженията към 31 декември 2015 г. са 24 млн 456 хил. лв, като критичният момент е бил 31 декември 2013, когато загубите са в размер на 26 млн 516 хил лв. Към настоящия момент задълженията на дружествтото са приблизително в същия обем, както към края на 2015 г. Неразплатените към контрагенти са около 5 млн и половина, допълни Танева.
 
Друг важен момент в оздравяването на Напоителни системи на практика и единственият възможен е стратегията за реформа в хидромелиорациите. Тя е публикувана и предстои преструктуриране, въз основа на което трябва по друг начин да функционира системата, както за напояването, така и за предоставянето на обществената услуга, заключи министърът на земеделието и храните Десислава Танева.