Европейската сметна палата (ЕСП) констатира слабости в прилагането на  специфичното подпомагане в областта на земеделието, съобщават от пресцентъра на ЕСП.

При въвеждането през 2003 г. на схемата за единно плащане на държавите членки е разрешено да запазят до 10 % от своя национален таван в рамките на Общата селскостопанска политика (ОСП) за специфично подпомагане, по-специално да продължат да прилагат някои свързани с производството мерки за подпомагане на земеделските производители. Обхватът на това специфично подпомагане е разширен с Регламент през 2009 г., като се  увеличава броят на целите или дейностите, за които помощта може да бъде отпусната.

Двадесет и четири държави членки се възползват от възможността чрез  комбиниране на 113 изключително разнообразни мерки. Сред тях е и България, припоня Investor.bg. Общият бюджет за периода 2010—2013 г. е в размер на 6,4 млрд. евро.
[news]
Сред пропуските, открити от Сметната палата, е липсата на контрол на отпускането на помощите от страна на Европейската комисия, а държавите членки разполагат с широки дискреционни правомощия за извършване на обвързани с производството плащания.

По отношение на повечето случаи ЕК не разполага с възможност за вземане на правно обвързващи действия, а държавите членки са длъжни единствено да уведомят Комисията за взетите от тях решения. В резултат на това прилагането на рамката не винаги напълно съответства на принципите на ОСП и няма достатъчно доказателства за това, че въведените мерки винаги са необходими или подходящи, що се отнася до нуждата, ефективността и размера на отпуснатата помощ.

Открити са и слабости в административните системи и системите за контрол, въведени с цел гарантиране на правилното прилагане на съществуващите мерки. Това се отнася също така и до системите за управление, административния контрол и проверките на място, понякога въпреки вече съществуващите трудно приложими механизми за управление и контрол.

За България в доклада е отбелязано незадоволителни документални проверки и записи от специфични проверки, направени на място.

Тези и други недостатъци, отбелязани в доклада, следва да бъдат преодолени в контекста на новата ОСП, която ще продължи да финансира специфично подпомагане под формата на обвързани с производството плащания, заявяват от Сметната палата на ЕС.

Препоръките на одиторите в тази насока са:

- специфичното подпомагане за някои земеделски дейности стриктно да спазва разпоредбите на законодателството, а отпускането на подобно подпомагане, обвързано с производството, да бъде добре обосновано пред ЕК и проверено от нея;
- с оглед поемане на крайната отговорност при системата за споделено управление ЕК да играе по-активна роля при установяване на критерии за прилагане на мерките;
- държавите членки да бъдат задължени да докажат, че всяка мярка за специфично подпомагане, която смятат да въведат, е необходима (що се отнася до нуждата от добавена стойност чрез подход, базиран на дерогации), уместна (що се отнася до механизмите за прилагане, критериите за отпускане и размера на помощта), както и че отговаря на изискванията за добро финансово управление.

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!