Един от основните елементи на Общата селскостопанска политика (ОСП 2014-2020) е т.нар. Хоризонтален регламент и обхваща финансирането, управлението и мониторинга на ОСП 2014-2020. Регламентът относно финансирането, мониторинга и управлението на новата ОСП беше обнародван в официалния вестник на ЕС, заедно с останалите три регламента – за директните плащания, за селските райони и за организацията на пазарите в ЕС.

 

 

Контрол:
Изискванията за контрол ще бъдат облекчени в региони с добри резултати от предишни проверки, т.е. когато правилата са били правилно прилагани. От друга страна обаче проверките следва да бъдат по-строги в региони с проблеми.Консултантски услуги за фермерите:
Списъкът с въпроси, по които държавите членки трябва да предоставят съвети на фермерите, е разширен, за да включи, освен кръстосаното спазване, екологичните преки плащания, условията за поддръжка на земи с право на преки плащания, рамковата директива за водите и директивата за устойчива употреба на пестициди, както и някои мерки за развитие на селските райони.Кръстосано спазване:
Всички преки плащания, някои плащания за развитие на селските райони и определени плащания за винени лози ще останат свързани със спазването на редица законови изисквания по отношение на околната среда, изменението на климата, доброто състояние на обработваемите земи, стандартите за човешко здраве и здраве на животните и растенията и хуманното третиране на животните. Списъкът бе опростен, за да бъдат изключени правила без ясни и проследими задължения за производителите. В споразумението се потвърждава, че рамковата директива за водите и директивата за устойчива употреба на пестициди ще бъдат включени в правилата за кръстосано спазване, след като бъде установено, че тези директиви се прилагат правилно във всички държави членки и след като задълженията на селскостопанските производители бъдат ясно дефинирани.Резерв за кризи:
Всяка година ще бъде създаван резерв за кризи в размер на 400 милиона евро (по цени от 2011 г.) чрез прилагане на финансова дисциплина. Ако сумата не бъде използвана за криза, тя ще бъде възстановявана на стопаните като преки плащания през следващата година.Прозрачност:
Държавите членки ще трябва да предоставят пълна прозрачност по отношение на всички бенефициенти с изключение на тези, чиито стопанства отговарят на условията по схемата за дребни производители в съответната държава. За тези стопанства данните ще се предоставят без името или адреса на стопанина. Това е в съответствие с решение на Съда на ЕС от октомври 2010 г., в което се посочва, че съществуващите правила не са съобразени с неприкосновеността на данните на физическите лица.Мониторинг и оценка на ОСП:
Комисията ще представи доклад преди края на 2018 г., както и на всеки 4 години след това, с информация за изпълнението на основните цели на ОСП – надеждно производство на храни, устойчиво управление на природните ресурси и балансирано териториално развитие.

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!