Електронният портал ИСУН е направен улеснено за фермерите, така че човек да не може да се обърка и ако иска, да бъде в състояние и сам да подаде своя проект по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).
 
 
Валентина Вълева, директор на Областната дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ - РА) – Пазарджик, е установила това от собствен опит, докато е проучвала какви проблеми може да срещнат земеделските стопани при въвеждането на електронния портал в аграрния сектор.
 
Работата с Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 – платформата ИСУН, е една от темите, които стопаните всекидневно обсъждат с експерти от областните дирекции на ДФЗ в страната.
 
Голям е интересът в момента по отворената подмярка 4.2 „Инвестиции  в преработка/маркетинг  на  селскостопански  продукти” и подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани” от ПРСР 2014-2020 г., като кандидатстването за тях е единствено през ИСУН.
 
 
„Електронната система – това е бъдещето. Нашият сектор е един от последните, които я въвеждат. Хората ще разберат, че това е улеснение за тях“, коментира Валентина Вълева в Дена на отворените врати в ДФЗ – Пазарджик.
 
В същото време фермерите, които се затрудняват в работата с ИСУН, могат да разчитат на безплатната помощ от звената на Националната служба за съвети в земеделието.
 
Валентина Вълева работи в ДФЗ от 2006 г., като от две години е директор на Областната служба в Пазарджик. Според нея, най-важното за земеделските стопани е да са информирани по какви направления могат да получават подпомагане и какви изисквания трябва да спазват за това.
 
„В момента тече кампания по директни плащания 2018 г. Най-важното е, когато фермерите заявяват площи за подпомагане или своите животни, да знаят изискванията по схемите, за които кандидатстват. За целта е важно самите те да искат да се информират, защото за да получат определени субсидии, те трябва да отговарят и на определени условия, да изпълняват различни критерии по схемите. За целта всеки сам трябва да се интересува какво трябва да изпълни за получаване на тези субсидии“, казва Вълева.
 
През пролетта всички се хващаме за зеленото. Традиционно тя е много силен сезон за земеделците в Пазарджишко, които са известни с производството на оранжерийни и полски зеленчуци. Силно направление в региона е и овощарството, а в планинските райони фермите залагат на животновъдството.
 
„При земеделците, които кандидатстват за обвързано производство за плодове и зеленчуци, схемите са обвързани с реализирано количество от различните видове, което трябва да докажат в периода с различни видове документи, описани в наредбите, в периода 1 януари – 31 януари 2019 г. При кандидатите с животни – било то млечно говедовъдство или месно говедовъдство, изискванията са също, за да получат плащания на глава животно, трябва да докажат реализиран добив от мляко, както и приплоди на самите животни. Без предоставяне на тези документи за реализирана продукция, кандидатите не могат да получат субсидии. Това е изключително важно и търсим всякакви начини, по които да бъдат информирани“, подчерта областният директор.
 
 
Специалистите в ДФЗ – Пазарджик са напълно наясно за проблемите, които срещат животновъдите, когато трябва да докажат реализираната продукция и конкретно млякото.
 
Отчитането на реализираните количества например, е за периода от 1 октомври предходната година до 30 септември на годината, в която е кампанията. Договорите с мандрите обаче често се сключват на по-късен етап. 
 
„Самите изкупвачи не отчитат правилно реализираното количество, не декларират в Разплащателната агенция договорите, които са сключили. По този начин не се изважда точната справка и понякога хората по тези причини не могат да си получат субсидиите“, отбелязва Валентина Вълева.
 
Специалистите от Областната дирекция се стараят да съдействат на фермерите по различни начини - например с информация, която се разпространява чрез кметовете на населените места или чрез Общинските служби по земеделие, където се подават тези заявления.
 
„Нашите съвети са, хората, когато решат, че ще се занимават със земеделие, първо да се запознаят с изискванията и условията за работа, за получаване на помощи, за участие по различните видове програми, за модернизиране на стопанствата. И тогава да преценят дали това ще може да бъде изпълнено от тях“, подчерта областният директор на ДФЗ – Пазарджик.