Всички 118 програми за развитие на селските райони в ЕС за периода 2014-2020 г., които за този период са на обща стойност 99,6 млрд. евро, са готови за изпълнение.
 
Днешното приемане на програмата за развитие на селските райони (ПРСР) в Гърция бележи края на процеса на приемане за всички 118 програми за периода 2014-2020 г. ПРСР, които разполагат с 99,6 млрд. евро от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и с още 60,6 млрд. евро съфинансиране от национални и регионални публични средства или части инвестиции, ще помогнат на европейските селски райони и общности да се изправят пред настоящите икономически, екологични и социални предизвикателства и да използват откриващите се пред тях възможности, съобщават от Европейската комисия.
[news]

По този повод комисар Фил Хоган заяви: „Програмата за развитие на селските райони е програма за работни места, растеж, инвестиции и конкурентоспособност в селските райони на Европа. Целта е да се даде възможност на селските райони и общности да отговорят на широк кръг предизвикателства и възможности, с които те се сблъскват в ХХI век: икономически, социални и екологични. С интелигентни и стратегически инвестиции ПРСР ще доведат до възрастово обновяване и ще създадат условия за жизнеспособни селска икономика, общество и околна среда. Като се има предвид провеждането на 21-та конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (COP21) в Париж в момента, неизбежно е да се акцентира върху отговора на значителните предизвикателства в областта на климата. Програмата за развитие на селските райони ще допринесе значително за отговора на тези предизвикателства“.
 
На преобладаващо селските по своя характер райони се падат 52 % от територията на ЕС, а населението им е 112,1 млн. души. Различията между тези райони са значителни, а предизвикателствата пред тях отразяват множество различни обстоятелства. Затова Комисията предоставя по-голяма възможност за гъвкавост на страните членки, така че подкрепата да е по-добре съобразена с конкретните нужди на отделните региони или страни и да се демонстрира по-голямо внимание към субсидиарността. По този начин страните членки могат да изготвят своите национални или регионални програми, съобразявайки се с тези специфики, въз основа на поне четири от шестте общи приоритета: знания и иновации, конкурентоспособност, по-добра организация на хранителната верига, опазване на екосистемите, ресурсна ефективност и социално приобщаване. Тези приоритети също така отразяват степента, в която финансирането по ПРСР се отразява благоприятно на обществото като цяло, а не само на земеделските и другите селски общности.

Така например, полските власти решиха да използват една трета от финансирането по техните ПРСР за повишаване на жизнеспособността и конкурентоспособността на фермите чрез програма, която ще окаже инвестиционна подкрепа на около 200 000 селски стопанства и на повече от 1800 групи на производители. Програмата има за цел да бъдат създадени хиляди работни места. В много регионални програми е включена помощ за установяването на млади фермери — например в програмите за Пикардия или Долна Нормандия във Франция.
 
Действията по климата са сред най-често срещаните приоритети на проектите в националните и регионалните ПРСР.
Например, Австрия е предоставила 71 % от помощта си за по-добро управление на природните ресурси и за насърчаване на благоприятни за климата земеделски практики. Целта е 83 % от земеделските земи да се управляват по силата на договори, целящи подкрепа за подобряването на биоразнообразието, а 75 % — на договори, целящи подобряване на качеството на водата.

Подобно на Австрия, основен приоритет на ПРСР на Ирландия е възстановяването, опазването и подобряването на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство. Този приоритет получава три четвърти от общото финансиране за Ирландия.
Свързването на селскостопанските райони и подобряването на инфраструктурата е важно предварително условие за конкурентоспособност. В Италия ПРСР за Калабрия ще допринесе за социалното приобщаване и икономическото развитие в селските райони чрез даване на достъп до подобрена широколентова инфраструктура на около 48 % от населението на селските райони.
 
 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!