Европейската комисия (ЕК) публикува насоки, с цел подпомагане на държавите членки при защитата на земеделските земи. Те са отговор на отправения през месец март призив на Европейския парламент (ЕП) към ЕК за определяне на ясен и изчерпателен набор от критерии за регулирането на пазара на земята.
 
 
Мерките са с цел защита от заплахи, като спекулативни цени и прекомерна концентрация на собствеността. 
 
От ЕК напомнят, че страните-членки имат право да налагат ограничения върху продажбите на земеделски земи, с цел запазване на земеделските общности и насърчаване на устойчивото земеделие. В същото време те имат задължението да спазват правото на ЕС, по-конкретно разпоредбите относно свободното движение на капитали
 
В насоките на ЕК отново се споменава, че земята е оскъден и особен актив, който заслужава специална защита. Това е и причината някои държави да налагат ограничения върху придобиването му. В същото време обаче чуждестранните инвестиции са важен източник на капитали и са от съществено значение за гарантиране на трансграничните инвестиции, според ЕК. 
 
През месец май 2016 г. ЕК поиска от България, Унгария, Латвия, Литва и Словакия да направят необходимото за спазване на правилата на ЕС относно продажбата на земеделските земи