Държавен вестник обнародва днес (брой: 63, от дата 12 август 2016 г.) Постановление от 4 август за приемане на Наредбата за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието.
 
С Наредбата се определят както редът и начинът за оползотворяване на утайките от пречиствателни станции и пречиствателни съоръжения за отпадъчни води чрез употребата им в земеделието, така и изискванията, на които трябва да отговарят утайките, а също така и редът за отчитане. 
 
Утайките от пречиствателните станции могат да се използват от земеделските стопани, само след предварителното им третиране. Утайките от пречиствателните станции съдържат ценни хранителни вещества, които могат да се използват за подобряване на почвите. Те обаче трябва да отговарят на строго определени изисквания, за да не бъдат заплаха за човешкото здраве и околната среда.
 
Не се допуска оползотворяване на утайки чрез употребата им в земеделието, когато:
 
1. утайките представляват или притежават свойства на опасни отпадъци;
2. концентрациите на един или повече тежки метали и арсен в почвата както преди влагането на утайки, така и след това надвишават максимално допустимите концентрации (МДК) съгласно приложение № 1;
3. утайките не са предварително третирани;
4. съществува опасност от замърсяване на прилежащите повърхностни и подземни водни обекти
5. не отговарят на микробиологичните и паразитологични изисквания, посочени в приложение № 
 
Не се допуска оползотворяване на утайки върху:
 
1. ливади, пасища или площи, засети с фуражни култури, когато се използват за паша или фуражите се прибират в срок, по-кратък от 45 дни след употребата на утайките;
2. почви, върху които се отглеждат плодове и зеленчуци, с изключение на овощни дървета и лозя;
3. почви, предназначени за отглеждане на овощни, зеленчукови и други култури, които са в директен контакт с почвата и се консумират в сурово състояние, за период 10 месеца преди и по време на събиране на реколтата;
4. крайбрежни заливаеми ивици, речни русла и защитни диги;
5. пояс I и пояс II на санитарно-охранителни зони на водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди;
6. земеделски земи в защитени територии, обявени по смисъла на Закона за защитените територии.
 
В защитените зони по НАТУРА 2000 се допуска използването на утайки от отпадъчни води, когато концентрацията на тежки метали, металоиди и устойчиви органични замърсители в утайките не превишава фоновите концентрации съгласно приложение № 1 от Наредба № 3 от 2008 г. за нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите (ДВ, бр. 71 от 2008 г.).
 
Целият текст четете тук: