До 20 октомври продължава ежегодната инвентаризация в животновъдните обекти. 

Трябва ли инвентаризация на ВетИС заради виртуалните овце и кози

Инвентаризацията е част от задълженията на стопаните, съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност, като подават данните към директно Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). 

“С инвентаризацията до края на месец октомври следва всички стада в страната да са инвентаризирани и данните им във ВетИС да са актуализирани. 

Процесът по поддържане на актуална информация във ВетИС за отглежданите в страната животни е комплексен и за него е необходимо успоредното ангажиране на стопаните, местната власт, регистрираните ветеринарни лекари и официалните ветеринарни лекари”, коментираха от БАБХ за Агри.БГ.

От тази година е променен моделът за планиране на проверките по идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти. 

БАБХ не разполага с данни за виртуални животни

“Изготвихме анализ на риска по различни критерии на база констатираните проблеми и несъответствия от предходен период, като в резултата на това планът за проверки на годишна база е увеличен с 67 %. През 2020 г. на проверка подлежат 5% от всички стопанства по различните видове идентифицируеми животни”, добавиха от Агенцията.

Извадката се изготвя на централно ниво, като не човек, а компютър избира безпристрастно обектите за проверка, на база заложените критерии, като по този начин се изключва субективния фактор при избора.