Председателстваната от Литва неформална тристранна среща с Европейския парламент по отношение на промените в общата селскостопанска политика (ОСП 2014-2020) на ЕС приключи с политическо споразумение.

 

По отношение на директните плащания беше постигнато споразумение за задължително "прогресивно намаляване" и доброволен "таван". На практика това означава, че размерът на подпомагането чрез преки плащания за едно стопанство (без зелените плащания) ще бъде намален най-малко с 5% за суми над 150 000 евро като разходите за заплати могат да се приспадат преди изчислението да е направено.

 

Намалението няма да се прилага за държавите-членки с „преразпределително плащане", при което най-малко 5% от националния пакет е блокиран за преразпределение за първите хектари, с които се подпомагат всички стопанства.

 

Държавите-членки ще имат възможността да прехвърлят до 15% от националния си пакет за директните плащания, като тези суми не трябва да бъдат съфинансирани. Този процент ще бъде 25 за държавите-членки, които печелят по-малко от 90% от средния размер за директни плащания в ЕС. Националните финансови пакети за преки плащания за всяка държава-членка ще бъдат коригирани постепенно, така че там, където средното плащане в момента е под 90% от средния за ЕС, да има постепенно увеличаване - с 1/3 от разликата между сегашната им цена и 90% от средното за ЕС. Това гарантира, че всяка от държавите-членки ще достигне минималното ниво през 2019 г. Наличните суми за други държави-членки, които получават над средните суми, ще бъдат съответно коригирани.

 

По отношение на съфинансирането е постигнато споразумение максималният размер на съфинансиране от страна на ЕС да бъде до 85% в по-слабо развитите региони като преференцията се отнася до най-отдалечените селски райони в държави като България. До 75% ще бъде европейското финансиране в регионите в преход и до 63% в останалите региони в преход. В останалите региони помощта ще бъде до 53%, като тя би могла да нарасне за мерките, свързани с подпомагането на трансфера на знания, създаването на групи производители и организации и младите земеделски стопани, както и за проекти по ЛИДЕР. Увеличение може да има и при разходите, свързани с опазването на околната среда и изменението на климата в рамките на различни мерки.

 

Очаква се след постигането на съгласие по финансовата рамка на ОСП 2014-2020 г. споразумението да бъде подписано до края на годината и да влезе в сила от 1 януари 2014 г.


 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!