На фона на едва 55,4% усвояване на общия бюджет на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) и залежали около 2000 проекта, Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) пусна обява за подбор на поне 10 експерти. Целта е те да облекчат работата на дирекция „Договориране по прилагане на мерки за развитие на селските райони“ в София.

Гласувайте: Запасявате ли се с торове навреме?

Кандидатите трябва да имат висше образование поне за бакалавър, като допустимите специалности са в доста широк диапазон: аграрни науки и ветеринарна медицина, социални, стопански и правни науки, технически науки, природни науки, математика и информатика, хуманитарни науки, педагогически науки, сигурност и отбрана. 

Нужно е владеенето на английски език и/или друг работен език на ЕС, както и компютърна грамотност. За съжаление, стартовото възнаграждение не е посочено.

Желаещите подават документи до 29 август включително лично или чрез пълномощник в централната сграда на ДФЗ в София, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа; или по имейл на [email protected]

След отсяване на кандидатите на база на подадените документи следват практически изпит и интервю. Ако имате повече въпроси, се обадете на 02/818 71 17. 

Ето за какво трябва да отговарят избраните служители:

•    Разглежда/оценява заявленията за отпускане на финансова помощ по мерките/подмерките от ПРСР;
•    Обработва и анализира заявленията за подпомагане, като отговаря за целесъобразното и законосъобразното им одобряване чрез извършване на административни проверки за комплектованост и легитимност и съответствието им с критериите за допустимост, в това число чрез посещения на място;
•    Извършва предварителна оценка на проектни предложения по мерки и подмерки от ПРСР, подадени чрез ИСУН;
•    Определя и одобрява размера на допустимите за финансиране разходи чрез прилагане на предвидените в наредбите за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ механизми за определяне основателността на предложените разходи;
•    Извършва проверка на икономическата жизнеспособност на представените в заявлението/проектното предложение данни, при които е предвидена такава оценка.

Списъците и други съобщения във връзка с подбора ще се обявяват на информационните табла в сградата на ДФЗ в София, както и ТУК.