Осигурен е бюджет за проектите от първия прием на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), получили 33, 34 и 35 точки ранкинг по критериите за подбор съгласно Наредба № 9 от 21.03.2015 г., съобщи Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ).
 
 
Фондът подготви 133 анекса за отпадане на клаузите по договорите под условие, сключени с бенефициентите, подали заявления за подпомагане в периода на прием от 14 април 2015 г. до 8 юни 2015 г. Общата сума на одобрената субсидия на проектите, получили 33, 34 и 35 точки, е в размер на близо 41 млн. лв. (40 740 642,69 лв. или 20 830 679,36 евро).
 
ДФ „Земеделие” сключи договори под условие с бенефициенти, чиито заявления за подпомагане са оценени с 33 до 37 точки. В договорите е записано, че проектите ще получат финансиране при наличие на неусвоен бюджет по подмярката.
 
Съгласно спецификата на договаряне в съответния програмен период, за да отпадне условната клауза по договорите, трябва да е наличен финансов ресурс за всички проекти, получили равен брой точки, уточниха от Фонда.
 
Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ има за цел да повиши конкурентоспособността на земеделието в България чрез преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата, насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал, опазване на компонентите на околната среда, спазване стандартите на ЕС, подобряване на условията в земеделските стопанства, както и насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани.