Действията на Министерството на земеделието и храните във връзка с реализацията на инициативата „4 на 1000 – Почви за продоволствена сигурност и климат” са основани на екологично насочени дейности, предвидени в ПРСР 2014-2020 г., свързани с международната програма. 
 
Министърът на земеделието и храните Десислава Танева посочи три основни цели на ПРСР 2014-2020 за опазване и управление на природните ресурси по време на петъчния парламентарен контрол. 
 
„Една от трите основни цели на ПРСР 2014-2020 е „Опазване на екосистемите и устойчиво управление, използване на природните ресурси в земеделието, горското стопанство и хранителната промишленост, предотвратяване на климатичните промени и приспособяване към тях”. В рамките на тази цел, за планираните интервенции,  които МЗХ предвижда са 48% от публичните разходи, са предвидени дейности по два приоритета: 
 
- Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство;
- Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива към изменението на климата икономика в сектора на храните, селското стопанство и горското стопанство.“
 
 Министър Танева добави, че са планирани интервенции по пет приоритетни области, в „Стимулиране на съхраняването и поглъщането на въглерода в сектора на селското и горското стопанство“. Предвидените мерки по приоритетна област 5Д целят увеличаване на площта и повишаване на  жизнеността и устойчивостта на горите, които имат най-голямо значение за поглъщането и съхранението на въглерода. За 5Д са програмирани 31,2 млн. евро публични разходи, или 1,1% от общите средства на ПРСР, като са отчетени характеристиките на горския сектор и поуките от прилагане на сходни мерки през предходния програмен период.
 
Десислава Танева допълни, че основните мерки за реализирането на по-горе описаните цели, са насочени към реализирането на мерки 10 „Агроекология и климат”, 11 „Биологично земеделие” и 16 „Сътрудничество”, които са добре известни на земеделските производители.
 
Министърът на земеделието и храните коментира, че се  предвижда и подпомагане на изграждане на съоръжения за борба с ерозията в рамките на Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2014-2018 г. във връзка с мярката „Преструктуриране и конверсия на лозя”.
 
"Важността на тези приоритети, реализирани в ПРСР, е отчетена и цели 28% от целия бюджет на цялата ПРСР за новия период е за агроекология и климат. Това е повече отколкото бюджета за публични инвестиции в селските райони за подобряване на живота на хората в селските райони", заключи Десислава Танева.