Обявен е конкурс за експерти в Мобилните общински офиси (МОО) на Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ), които да подпомагат дейността на службата и да консултират фермерите в страната

Гласувайте: Доволни ли сте от работата на министър Иван Иванов и екипа му?

Процедурата за подбор на служители е във връзка с изпълнението на дейности по одобрено проектно предложение по подмярка 2.2. "Създаване на консултантски услуги" от мярка 2 "Консултантски услуги, услуги по управление и услуги по заместване в стопанството" от ПРСР 2014-2020.

НССЗ търси 64 служители, които ще работят в новосформиращите се Мобилни общински офиси в страната – 56 експерти, 6 регионални координатори и 2-ма национални координатори.

Експертите в МОО ще предоставят съвети и консултации в областта на земеделието и прилагането на ОСП, включително разясняване на условията за кандидатстване и изпълнение на одобрените проектни предложения по ПРСР 2014 - 2020 г. Служителите ще извършват посещения на земеделски стопанства за разясняване на условията за кандидатстване по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства и по други мерки от ПРСР 2014 - 2020 г. Също така те ще участват в изнесените приемни на НССЗ в страната.

Координаторите на регионално и централно ниво ще координират, контролират и подпомагат МОО при предоставянето на съвети и консултации, посещения във фермите, изнесените приемни, информационни събития в населени места, попадащи в обхвата на МОО, за които отговарят,  ще обобщават отчетната информация и документи. Те ще имат задачата да организират информационни мероприятия за представяне на дейности по ПРСР и на МОО на регионално ниво.

Пълните условия за участие в  конкурсната процедура може да намерите тук. Крайният срок за изпращане на документите е 01.08.2022 г., включително.